مراکز فروش محصولات نیوتیس

استاننام پایگاهآدرس پایگاهتلفن
کردستانکرمانجيکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،کريم آباد،خيابان دارالصفا،کوچه الماس 5،پ 26،ط همکف54202681
آذربايجان غربيپيرمنانآذربايجان غربي،مهاباد،مرکزي،شهر مهاباد،ميدان استقلال،خيابان بداق سلطان،خيابان اصلي،پ 283،ط همکف42232475
کردستانباجلانيکامياران چهارراه اصلي روبروي مسجد جامع فروشگاه باجلاني25523940
آذربايجان غربيهمت يارآذربايجان غربي سردشت ميدان سرچشمه پاساژ رشيد طبقه زيرزمين پلاک 13544334913
آذربايجان غربيهه ژارآذربايجان غربي،مهاباد،مرکزي،شهر مهاباد،کوي استادهه ژار،خيابان استادهه ژار،کوچه دوم،پ 0،ط همکف42446331
آذربايجان غربيشبنماروميه - خ مفتح روبروي مخابرات-
کردستانخورندکردستان،مريوان،مرکزي،شهر مريوان،هه ژار،کوچه سبزه ميدان،کوچه هژاره،پ 0،ط همکف34540274
آذربايجان غربيبرترآذربايجان غربي مهاباد بالاتر از ميدان استقلال جنب پمپ بنزين سليمي پلاک 1242239680
کردستانخضريکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،حاجي آباد،بلوار شهيد فهميده،کوچه حلبي سازي،پ 0،ط همکف36238879
آذربايجان غربيرانسبآذربايجان غربي مهاباد خيابان صلاح الدين ايوبي غربي روبروي بانک رفاه پلاک 6242233771
آذربايجان غربيمعصوميآذربايجان غربي اروميه خيابان مجاهد جنب درمانگاه ولي عصر پلاک 10232779023
آذربايجان غربيداروخانه مامشيپيرانشهر - خيابان آزادي داروخانه مامشي44233220
آذربايجان غربيايليا 2آذربايجان غربي اروميه بلوار استاد شهريار نرسيده به کوي سنگر جنب فروشگاه جانبو پلاک 22533837009
کردستانداروگياهي معجزهکردستان،سقز،مرکزي،شهر سقز،پل مشير،کوچه بهمن 3،خيابان فخر رازي،پ 304،ط همکف36210019
کردستانمحمديکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،چهارباغ،خيابان چهارباغ،کوچه فروهر،پ 28،ط دوم33263867
آذربايجان غربيفروشگاه چهرهاروميه شهرک مخابرات خ ميثم روبروي کالاي ساختماني ميثم33378718
آذربايجان غربيشهروندآذربايجان غربي،تکاب،مرکزي،شهر تکاب،شرکت نفت،بلوار امام،خيابان امام،پ 0،ط همکف45531099
کردستانرحيميکردستان،سنندج،مرکزي،شهر سنندج،کمربندي کارگر،کوچه (بنفشه )،خيابان کارگر،پ 22،پاساژ شهرداري،ط همکف33456215
آذربايجان غربيداروخانه رحيم پورسلماس - خيابان مدرس روبروي مسجدجاامع امين35223411
کردستان-کردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،پروين اعتصامي،خيابان پروين اعتصامي،کوچه چلچله،پ 0،ط همکف35221943
آذربايجان غربيپورمندآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،خاتون جان،کوچه شماره 29،بلوار استادشهريار،پ 0،ط همکف33872748
آذربايجان غربيکرميآذربايجان غربي شاهيندژ خيابان امام روبروي گالري نوژا پلاک 1746325018
آذربايجان غربيشيخلوآذربايجان غربي اروميه خيابان ابوذر پشت بنگاه نبش کوي دليران پلاک 433275587
آذربايجان غربيخانعليآذربايجان غربي،بوکان،مرکزي،شهر بوکان،جمهوري اسلامي،خيابان مولوي غربي،کوچه گزرکفاشي،پ 0،ط همکف62330764
آذربايجان غربيفروشگاه ليراکاروميه خيابان دانشکده خيابان شهيد زينتي نرسيده به دبيرستان غيرانتفاعي پيام دانش33458802
آذربايجان غربيداروخانه زرزاسردشت - خيابان اما جنب مخابرات پلاک 18443222173
کردستانداروخانه کرميديواندره خ امام داروخانه کرمي37220880
آذربايجان غربيرنگارنگاروميه - خ امام پاساز دانشجو طبقه زير زمين انزلي32206133
آذربايجان غربيفروشگاه معروفيبوکان ميدان اسکندري پاساژ دينار46233399
آذربايجان غربياسلاميآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،شهرک وليعصر،خيابان سرباز،خيابان ميراباد (مهر 22 طرزيلو )،پ 0،ط نهم133722277
کردستانشاپکردستان سقز شهرک دانشگاه خيابان دکتر خالدي نبش کوي ياس 2 پلاک 2236247489
آذربايجان غربيعبدهآذربايجان غربي مهاباد ميدان جامي پلاک 1442236122
آذربايجان غربيبيگ زادهآذربايجان غربي،سردشت،مرکزي،شهر سردشت،سرچشمه،کوچه ((آذري))،کوچه ((محمد نژاد))،پ 91،ط همکف44328792
آذربايجان غربيبزرگ شهرتکاب پايين تر از خيابان انقلاب جنوبي ميدان آزادي45533630
آذربايجان غربيرمضانيآذربايجان غربي،مهاباد،مرکزي،شهر مهاباد،سنجان آباد،خيابان جانبازان،خيابان 20متري خزايي،پ 31،ط همکف32346935
آذربايجان غربيداروخانه دکتر قلي زادهسلماس روستاي قولنجي خيابان امام جنب بانک تجارت32562298
کردستانورساجسقز خ امام روبروي حسينه36221331
آذربايجان غربيطاهريمهاباد خيابان فلاحي نرسيده به داروخانه کندي42240133
کردستانرضائيکردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،اوقاف،کوچه سيف،بلوار غدير،پ 0،ط همکف35244443
آذربايجان غربيداروخانه محمدزادهآذربايجان غربي مهاباد گوک تپه جنب شهرداري پلاک 2042328466
کردستانسليميانکردستان،مريوان،مرکزي،شهر مريوان،خيالي (کهنه پوشي )،خيابان سيد قطب،کوچه آسو،پ 8،ط اول34546608
کردستانداروخانه دکتر گل باخيسقز ميدان آزادي36200073
آذربايجان غربيمداقره ضيا الدين - بلوار بهشتي روبروي گرمابه حسين پور پلاک 2/3636721854
آذربايجان غربيگلزاريآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،امام،ميدان امام،خيابان امام،پ 0،ط همکف42224321
آذربايجان غربيپاريسسلماس - خ سوره اي پاساژ الماس غرب طبقه همکف پلاک 34-
کردستاننوريکردستان،ديواندره،مرکزي،شهر ديواندره،شهرک انديشه فاز 1،کوچه فرهنگ 1/3،کوچه فرهنگ 4،پ 117،ط اول590038721178
کردستانفتاح زادهسقز شهرک شهرداري خيابان خالدي کوچه ياس فروشگاه فتاح زاده36248847
کردستانصمديمريوان بازار سرپوشيده بالاتر از گلاله نظيري34531985
آذربايجان غربيامجدبوکان ميدان اسکندري بازارچه محمدي46256660
آذربايجان غربيآرايشي شاپرکپيرانشهر خ قدس سه راه آزادگان44233615
آذربايجان غربينگيناروميه خ امام خ بعثت راسته کاظميه32234170
کردستانرضوانيسقز خ امام کوچه خيام36235760
کردستانفروشگاه بهارانمريوان بلوار ارشاد روبروي مرکز بهداشت34591536
کردستانابراهيم زادهکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،مسجد يوسف آقا،کوچه چنور 7،خيابان انقلاب شمالي،پ 0،ط همکف34225040
آذربايجان غربيتورک سنترآذربايجان غربي اروميه خيابان بديعي نرسيده به کوچه اول پلاک 6233444103
کردستانصحتکردستان،قروه،مرکزي،شهر قروه،مسجدجامع،خيابان شريعتي،ميدان اتحاد،پ 0،ط اول35231760
کردستانرشيديسقز بازارشيخ گذر ماست فروشان36219375
آذربايجان غربيبابليآذربايجان غربي مهاباد ميدان استقلال روبروي داروخانه سرخ شهان پلاک 10442222957
آذربايجان غربيفروشگاه سرمهآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،قرالر،خيابان لاله،خيابان شهيد مظاهري،پ 11،ط همکف32349914
آذربايجان غربينيک خواهآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،امام،خيابان بازار (حياط زرگرخانه )،خيابان بازار (داخل بازار)،پ 0،52،ط همکف32255594
آذربايجان غربيحسينيآذربايجان غربي،سردشت،مرکزي،شهر سردشت،آسيابان،خيابان اويس قرني،کوچه (( ساجدي))،پ 0،ط همکف44320473
آذربايجان غربيسبحاننقده -خ رسالت -بازارچه خوداشتغالي36226926
کردستانفروشگاه الياسيسقز خيابان جمهوري پايينتر از حسينيه (شعبه دوم33453640
آذربايجان غربيحيدريبوکان اميرآباد بلوار شمس کوچه زاگرس پلاک 846277875
کردستاندکترامينيکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،مسجدشيخ الاسلام،کوچه شميم 8،خيابان صلاح الدين ايوبي جنوبي،پ 0،ط دوم34265887
آذربايجان غربيداروخانه حاجي پورسردشت سه راهي شيخ مولانا اول خ شير قطب جنب فروشگاه فرهنگيان44330384
کردستانزاگرش مکبکردستان مريوان خيابان سيد قطب جنب داروخانه خوارزمي پلاک 6034590600
آذربايجان غربياختريشاهين دژ خ امام کوي شهيد باکري جنب داروخانه شمسي46332193
آذربايجان غربي-آذربايجان غربي،سردشت،وزينه،شهر ميرآباد،حاجيان،بلوار امام،کوچه رسالت 1،پ 850،ط اول44353206
آذربايجان غربي-آذربايجان غربي،تکاب،مرکزي،شهر تکاب،بلوارآزادي،خيابان آزادي،خيابان انقلاب،پ 0،ط همکف45526916
آذربايجان غربيداروخانه آذربايجانخوي - خيابان طالقاني روبروي بانک ملت32240299
کردستانفرجيکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،مسجدحضرت محمدرسول الله(ص)،کوچه بزرگ اميد،کوچه پروانه،پ 0،ط همکف35520045
آذربايجان غربيعقلائيآذربايجان غربي،خوي،مرکزي،شهر خوي،خميني جنوبي،ميدان بسيج،خيابان امام خميني جنوبي،پ 392،ط همکف36221514
آذربايجان غربيشهرمناروميه خيابان مولوي دو جنب رستوران امپراطور فروشگاه شهرمن33674140
آذربايجان غربيبلوطسلماس - ميدان شهيد ابراهيمي نرسيده به گالري بقايي35235584
آذربايجان غربيداروخانه سيناسلماس - خيابان قره ني روبروي پاساژ مدر35224443
آذربايجان غربيداروخانه رسوليانبوکان - بلوار کردستان سه راه شهيد حيدريان46226644
آذربايجان غربيداروخانه مولانيمهاباد - خيابان جمهوري بالاترازچهارراه آزادي روبروي بيمه ملتلاک 12542245796
آذربايجان غربيحداديآذربايجان غربي،شاهين دژ،مرکزي،شهر شاهيندژ،قيام،خيابان شهيد ترابي،کوچه شماره 2،پ 47،ط زير زمين46326919
آذربايجان غربيشاه ميرزا نژادآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،عطايي،کوچه دوم[دلگشا]،بلوار بعثت3[عطايي]،پ 0،ط همکف32238283
آذربايجان غربينگارآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،مدرس،بلوار مدرس،خيابان مفتح،پ 0،ط همکف33483554
آذربايجان غربيفروشگاه نانسيخوي خيابان خميني جنوبي روبروي فروشگاه مادر بهداشتي نانسي36226504
آذربايجان غربيفروشگاه شاه آباديمهاباد خ طالقاني جنب پاساژ شريف زاده42229781
آذربايجان غربيداروخانه قاضي زادهآذربايجان غربي،اشنويه،مرکزي،شهر اشنويه،رحيم آباد،خيابان سربازان گمنام،کوچه قراخاني،پ -199،ط همکف44631252
اصفهانکوثر 4اصفهان،برخوار،حبيب آباد، برخوارشرقي، شهرک صنعتي دولت آباد، بلوار امام خميني،خ اکباتان،پ 4545838600
اصفهانکوثر 1اصفهان، خ کاوه، نرسيده به سه راه ملک شهر، پ834399196
اصفهانکوثر 13اصفهان، شهرک کوثر، خ بهارستان غربي، خ پاسداران، پ12346422001
اصفهانکوثر 3اصفهان، خ سجاد، خ شهيد کياني، پ136502385
اصفهانارزان سراي خانوادهاصفهان، خ پروين، خ 24 متري اول، نبش کوچه 18، پ135704050
چهارمحال و بختياريسرمهچهارمحال وبختياري،سامان،مرکزي،شهر سامان،بسيج،کوچه ميعاد،خيابان شهيد جعفرزاده،پ 31،ساختمان نگين،ط زير زمين33520763
اصفهانسينااصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،بازار زرگرها،کوچه بازار زرگرها،کوچه درب زنجير،پ 0،ط همکف55449189
اصفهانمحمدياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،عبد الرزاق،کوچه بازار هارونيه،کوچه بازار بزرگ انقلاب،پ -268،ط همکف732213723
اصفهانتعاوني مصرف فرهنگيان شهرضااصفهان،شهرضا،مرکزي،شهر شهرضا،آيت اله مطهري،کوچه شماره 10،بلوار آيت اله مطهري،پ 1512،ط همکف53237770
اصفهانکريميکاشان قطب راوندي بعد از پايگاه عبدالهي55515399
چهارمحال و بختياريشهر به شهرچهارمحال و بختياري، شهرکرد، شهر کيان، خ امام خميني، مقابل بانک کشاورزي، پ 9033322072
اصفهانارکيدهاصفهان، خ جي، خ نيرو، مقابل نمايندگي ايساکو، نبش کوچه شهرام، پ 16، طبقه زيرزمين32609564
اصفهانميلاداصفهان،سميرم،مرکزي،شهر سميرم،خواجگان،ميدان انقلاب،خيابان شهيد باهنر،پ 67،ط همکف31223227
اصفهان-بازار بزرگ بازار هارونيه32225511
چهارمحال و بختياريبابکچهارمحال وبختياري،بروجن،مرکزي،شهر بروجن،ميدان شهيد ناغاني،کوچه شهيد اسفنديار پور،بن بست ((آرتا))،پ 0،ط دوم24235840
اصفهانعبادزادهاصفهان، خ امام خميني، شهرک قدس، داخل بازارچه مقابل تاسيسات شاهرخي33245536
اصفهانداروخانه دکتر وطن خواهنصر آباد-جرقويه -خ امام روبروي مرکز بهداشت46655666
اصفهانداروخانه دكتر صادقيهشت بهشت شرقي-بعداز چهارراه حمزه-جنب شيريني فروشي32678171
اصفهانتميزستاناصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،کاوه،کوچه مهرابادنو17،کوچه مهرآبادنو2،پ 3،ساختمان ستاره،ط همکف34454807
اصفهانشهر سيباصفهان، قهدريجان، خ امام، مقابل بانک ملي37516300
اصفهاندنياي رنگ مواصفهان،شاهين شهر و ميمه،مرکزي،شهر شاهين شهر،فردوسي،خيابان فردوسي،خيابان امام خميني،پ 0،مجتمع تجاري ابوذر،ط همکف5045271497
اصفهانمريماصفهان،مبارکه،مرکزي،شهر شهر جديد مجلسي،شهرک مجلسي سپهر،کوچه گلبرگ دوم،خيابان بازارچه،پ 14،ط همکف55452776
اصفهانآويژهاصفهان، خ کاوه، روبه روي ترمينال بابلدشت، ک حکيم شفا، سه راه بهارستان، ک 6، پ 433372154
اصفهانداروخانه دکتر عليرضا عبدالهياصفهان، خوراسگان، خ اباذر، جنب بانک کشاورزي35219610
اصفهانرحمتيخ زينبيه جنب حرم پاساژ حضرت زينب ط همکف پ 9935513982
اصفهانشاداباصفهان، ويلا شهر، بلوار وليعصر، نرسيده به خ 124، جنب عکاسي اميد 342296049
چهارمحال و بختياريداروخانه ولي عصرچهارمحال بختياري،هفشجان،هفشجان،نرسيده،خيابان 22 بهمن،به چهار راه،پ 1،ط 132573340
اصفهانگليناصفهان، بادرود، خ امام، جنب بانک سپه، پ 22854344052
اصفهانپاسارگاداصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آتشگاه،کوچه ( حسن حسيني )،خيابان آتشگاه،پ 0،ط همکف37723211
اصفهانداروخانه دکتر رحمتياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،برازنده،کوچه فردوسي42،بن بست (اسماعيلي )،پ 1،ط همکف34523814
اصفهانفروشگاه شكوفهشهرضا-ميدان تاسوعا-خيابان صاحب الزمان روبروي پاساژ سپاهان53217528
اصفهانآفتاباصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،بازارچه،کوچه نگارستان،خيابان بازارچه،پ 0،ط همکف432611119
چهارمحال و بختياريطب الرضاچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر کيان،قلعه،خيابان ابوذر غفاري،بن بست ((اول))،پ 15،ط همکف32261451
اصفهانپارسهخيابان آتشگاه-خيابان وحدت-انتهاي خيابان وحدت سمت راست37726839
اصفهانناروناصفهان،سميرم،مرکزي،شهر سميرم،خواجگان،بلوار دکتررائي زاده،کوچه طيار،پ 0،ط همکف23222277
چهارمحال و بختياريپرندکچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،وليعصر،کوچه پنجم،خيابان ولي عصر،پ 231،ط همکف32228728
اصفهانياشااصفهان، خ جي، بعد از چهاراه مسجد علي، جنب اداره برق، پ135211608
چهارمحال و بختيارينازگلچهارمحال و بختياري، بن، خ ملت، پ3833722959
چهارمحال و بختيارياحسانچهارمحال وبختياري،شهرکرد،مرکزي،شهر شهر کرد،ملت،کوچه 52،خيابان ملت،پ 332،ط همکف32276372
چهارمحال و بختياريلوكسچهارمحال و بختياري، فارسان، جونقان، خ امام حسين، جنب داروخانه مختاريان37460962
اصفهانهاتفزينبيه شمالي-نرسيده به تقاطع اول-روبروي بانك ملي35670530
اصفهانحقيقياصفهان، خ کمال، پاساژ کمال، پ134464867
اصفهانباغبانيسه راه پنارت-اول جاده روشن دشت35312436
اصفهانديباشهرضا-خيابان انقلاب اسلامي-روبروي عكاسي لئونار53236522
اصفهانآلماخ مرداويج بازارچه پرواز36702198
اصفهانداروخانه دکتر کوکبياصفهان،گلپايگان،مرکزي،شهر گوگد،محله بالا،خيابان معلم،خيابان امام خميني،پ 117،ط همکف53230124
اصفهانباراناصفهان، فلاورجان، اشترجان، روستاي زفره، خ وليعصر، جنب داروخانه اسلاميه37524846
اصفهانولي عصراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،آتشگاه،کوچه شهيدان مير نجم الدين،کوچه شهيد اصغر حسن پور،پ 10،ط همکف37732337
اصفهانآريناصفهان،اردستان،مرکزي،شهر اردستان،بازار،خيابان امام خميني،کوچه بازار،پ 0،ط همکف54247758
اصفهانفروشگاه شيداشاهين شهر-خيابان خاقاني(بهار)-بين فرعي يك و دو شرقي-داخل بازارچه-
اصفهانچهرهمباركه-خيابان بهداري-پاساژ افتخار-گالري چهره45223944
چهارمحال و بختياريياسشهركرد-بلوار معلم-نبش كوچه1633336796
اصفهانداروخانه دکتر پزندهاصفهان، خ هشت بهشت شرقي، خ نيرو، خ آزادي، نبش خ شهيد سلماني، پ132609413
اصفهانداروخانه دكتر ابراهيمياصفهان،چادگان،مرکزي،شهر چادگان،قدس،کوچه شهيدمحمدعلي تقيان،خيابان قدس،پ 115،ط همکف24722604
اصفهانساحلاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،تالار،کوچه شهيدان مهدي وحجت اله ملکوتي37،خيابان تالار،پ 298،ساختمان عرفان،ط همکف32313786
اصفهانداروخانه دكتر ناصرياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سپهسالار،کوچه شهيدچلمقاني،خيابان سپهسالار،پ 0،ط اول36309007
چهارمحال و بختياريماتيکچهارمحال و بختياري، سامان، خ پاسداران، روبه روي بانک کشاورزي، پاساژ شيلا، پ433526520
اصفهانانصارياصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،بازار،کوچه اميد،خيابان مطهر ي،پ 83،ط همکف32647652
اصفهانپارسااصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،بعثت،خيابان محوري اصفهاني،خيابان لاله شمالي،پ 22،ط همکف35670894
اصفهانداروخانه دکتر افتخارياصفهان،لنجان،فولادشهر،شهر فولادشهر،آ2،کوچه آ 2،خيابان کوثر،پ 61،ساختمان فروشگاه 2 A،ط همکف52623121
اصفهانروژااصفهان،شهرضا،مرکزي،شهر شهرضا،طالقاني،کوچه شماره 60 شهيد توانگر،خيابان انقلاب اسلامي،پ 10،ط همکف53543271
اصفهانگالري ياشگينگلپايگان-ميدان فردوسي-ابتداي خيابان امام-57427700
اصفهان2020اصفهان،گلپايگان،مرکزي،شهر گلپايگان،مسجد جامع،کوچه شماره 11،کوچه جديدي،پ 26،ط همکف23235748
اصفهاندوياراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،عبد الرزاق،کوچه شهيد محمد تقي مصطفايي،کوچه بازار انقلاب،پ -449،ط همکف34460037
چهارمحال و بختياريپاکيزانچهار محال و بختياري، بروجن، فرادنبه، خ انقلاب اسلامي، جنب کوچه رضوان، پ134522565
اصفهاناصلانياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،سپاه،کوچه کاخ،خيابان سپاه،پ 1،ساختمان بازار عصرطلا ئي،ط همکف32238453
اصفهانابريشمخيابان احمدآباد-چهارشكر شكن--روبروي كتابخانه اميرالمنين32294531
اصفهانابريشم کاراصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،چهارباغ عباسي،کوچه (رنگارنگ)،کوچه کازروني [30]32205156
اصفهانرنگا رنگاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،جمهوري اسلامي،ميدان جمهوري اسلامي،کوچه شهيد عليرضا شهبازي[17]،پ -36،ط اول33380236
اصفهانداروخانه دكتر محمدياصفهان،اصفهان،خوراسگان،خيابان اباذر،خيابان اباذر،خوراسگان،پ 1،ط 135229140
اصفهانگلساگلپايگان-خيابان امام-روبروي بانك صادرات23236057
اصفهاننايساصفهان، شهرضا، خ پاسداران، جنب پمپ بنزين وليعصر، پ953540431
چهارمحال و بختياريرزفارسان-خيابان امام-جنب داروخانه رحيمي37228800
اصفهانزمرداصفهان، بوئين و مياندشت، بلوار امام حسين ، پاساژ غدير، طبقه همکف، پ14557520378
اصفهانپارادايساصفهان، قهجاورستان، بلوار غدير، روبه روي رستوران، پ135776472
چهارمحال و بختياريداروخانه منصفچهارمحال بختياري،شهرکرد،فرخ شهر،ابتداي خيابان شهدا،ميدان انقلاب،ميدان انقلاب،پ 1،ط 132421333
چهارمحال و بختياريسامانچهارمحال وبختياري،سامان،مرکزي،شهر سامان،مرکزي،کوچه شهيد بهارلو،خيابان شهيد جعفرزاده،پ 123،ط همکف33525852
آذربايجان شرقيساحلمرند - خيابان امام - پشت بازار طلافروشان - پاساژ الماس سهند طبقه همکف42257425
آذربايجان شرقيفروشگاه پخش يوسفيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،قره باغي،خيابان قره باغي 2،کوچه عيسي حسن زاده،پ 41،ط همکف35261057
آذربايجان شرقيشوينده بهداشتي عباسيمرند-اول خ طالقاني-روبروي بازار رضا42220144
آذربايجان شرقيداروخانه بابايياهر - خدآفرين شهر خمارلو خيابان امام جنب تعاوني مرزنشينان44662422
آذربايجان شرقيفروشگاه صمدپورآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شمس تبريزي،ميدان حضرت ابوالفضل،خيابان شهيدمدني سوم-[دارايي سوم]،پ 0،ط همکف32342409
آذربايجان شرقيطالبياهر - راسته بازار روبروي فروشگاه اقدم جنب فروشگاه قريشي44224957
آذربايجان شرقيجوراب بافي نصرالهيمهربان - ميدان بخشداري -( ميدان گاز)43124440
آذربايجان شرقيگالري ناز به بهآذربايجان شرقي - تبريز - خيابان امام - اول كوچه شهيد غلامي - پلاك 10033365672
آذربايجان شرقيفروشگاه نوينآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،تربيت،کوچه مشکات،خيابان تربيت،پ 412،ساختمان تربيت،پلاک 412،ط دوم35557462
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر ميرزائيآذربايجان شرقي - شهر كليبر - روستاي جانانلو -خيابان امام - روبروي بانك ملي پلاك 3844335832
آذربايجان شرقيداروخانه دکتر کلاميکليبر- آبش احمد - خيابان امام - روبروي شبکه بهداشت - پلاک 444444857
آذربايجان شرقيشايانميانه خ امام بازار حاج عبدالحسين52223238
آذربايجان شرقيعطارانتبريز - دارايي بازارچه مشتريان روبروي تمچه ممقانيان پلاک 10535251392
آذربايجان شرقيشاليزهشترود - خيابان شريعتي نبش خ واحد جنوبي روبروي ميوه فروش پلاك 3052624123
آذربايجان شرقيناز به بهبستان آباد - خيابان 29 بهمن روبروي داروخانه سرنديلي پلاك 50143331577
آذربايجان شرقيداروخانه خان محمديآذرشهر - خيابان امام روبروي پاساژ اسکان34595505
زنجانآرايشي قياسيزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،سعدي شمالي،کوچه شهيد علي اکبر اسماعيلي،خيابان سرباز،پ 200،ساختمان شمس،ط زير زمين33553888
آذربايجان شرقيفروشگاه جليليانآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مارالان،خيابان فرساد همتي،خيابان 20 متري شهيد برزگري،پ 0،ط همکف35446778
آذربايجان شرقيشوينده بهداشتي خدمتيآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،لاله شرقي،کوچه (مغازه هاي شهرداري)،خيابان امام حسين ( ع )،پ 0،ط همکف34783120
آذربايجان شرقيداروخانه سيفيتبريز - چهارراه طالقاني - به سمت بيمارستان ارتش - بعد از کلينيک فجر پلاک صفر 035429920
آذربايجان شرقيداروخانه شيرازيسراب - چهاراره فردوسي اول خ فردوسي43223553
آذربايجان شرقيآرايشي شهاب پورآذربايجان شرقي،اهر،مرکزي،شهر اهر،ميدان آزادي،خيابان شهيد رجائي،خيابان طالقاني،پ 0،پاساژ اميرکبير1،پلاک 218،ط همکف44232498
آذربايجان شرقيپرديسمراغه خيابان راه آهن سه راه خيام پلاک 2837222054
آذربايجان شرقيآرايشي فكريآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،بازار،کوچه کلاهدوزان،کوچه راسته بازار جديد،پ 170،ط همکف35231807
آذربايجان شرقيبهداشتي تكآذربايجان شرقي - تبريز - چهارراه گجيل32820783
آذربايجان شرقينويدتبريز - راسته بازار پلااک 8035245475
آذربايجان شرقيبهداشتي اميرتبريز-شهرک ارم-منطقه8-نبش کوي رضوان دوم32303850
آذربايجان شرقيپخش زرين تجارت پيشروسراب-چهارراه فردوسي-پلاک543238585
آذربايجان شرقيسلمان زادهسراب - خيابان امام نرسيده به بانک کوثرروبروي قنادي شايان43228691
آذربايجان شرقيفروشگاه مشاغل آزادآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،امام خميني،خيابان امام خميني،چهارراه آبرسان،پ 8،ساختمان 2000،ط همکف33361980
آذربايجان شرقيبهداشتي المهديهريس - كلوانق - ميدان نماز- پلاك 1843445236
آذربايجان شرقيوحيدتبريز - پاسداران بلوک1 رضوانشهر پلاک 132605532
آذربايجان شرقيآراميسميانه -خ امام روبروي داروخانه دکتر حقيقي32232234
آذربايجان شرقيفروشگاه بهداشتي تکآذربايجان شرقي،بناب،مرکزي،شهر بناب،امام،خيابان بنفشه،خيابان طالقاني،پ 51،ط همکف37736771
زنجانفروشگاه ابراهيميزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،سعدي وسط،کوچه مستشيري،خيابان سعدي وسط،پ 0،پاساژ تجاري تفريحي شهرراز،ط همکف133332598
آذربايجان شرقيسحرآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شهرک ارم،خيابان احرار،کوچه شهيد مطهري،پ 0،ق 267،ط همکف32325067
آذربايجان شرقيبهداشتي اميرتبريز - شهرک ارم فلکه معلم کوثر جنوبي پلاک 3432307958
آذربايجان شرقيستايشعجب شير - خيابان امام روبروي بانک انصار پلاک 156-
آذربايجان شرقيبهداشتي ناديسراب - خيابان شهيد مطهري - نبش بازار شيخ الاسلام - پلاک 3243227831
آذربايجان شرقيفروشگاه بناء محكميآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،قم تپه،کوچه گلستان،کوچه شهيد قادر هادي،پ 0،ط همکف32665365
آذربايجان شرقيبهداشتي زهديآذربايجان شرقي - بستان آباد - ميدان مولوي - اول خيابان طالقاني غربي43333532
آذربايجان شرقيآبشارتبريز - فجر خيابان نگارستان خ گلباران جنب داروخانه فرهمند پلاک 90134470787
آذربايجان شرقيميني سيتيتبريز - چهارراه شمس تبريزي به طرف ثقته السلام جنب نمايشگاه الدوز32334159
آذربايجان شرقيزمانيسراب - خيابان امام کوي برق بازارچه شيخ الاسلام43229198
آذربايجان شرقيشقايقايلخچي - خيابان مدني - مابين جنت و حافظ روبروي بهداشتي آرا33411182
زنجانکيش 88زنجان - بالاتراز چهارراه سعدي روبروي بانک ملت35261088
آذربايجان شرقينرسي مالتبريز - پل منصور -کوچه سوم - بلوار علامه طباطبايي جنوبي - برج مشاوران طبقه 9 واحد b233369425
آذربايجان شرقيشهدعسلمرند - بلوار معلم مابين فلکه 5 محراب و پليس42272285
آذربايجان شرقيداروخانه کوه کمريمرند - خيابان امام جنب مسجد المهدي پلاک 38034232065
زنجانصدرازنجان - خيابان صدرجهان بالاتراز تکيه قائميه پلاک22533360663
آذربايجان شرقيفروشگاه مولودپورتبريز-منظريه-خ تاکسيراني-روبروي گالري اتومبيل محمد زاده-کوچه باکري-پلاک52-
آذربايجان شرقيداروخانه قهرمانيعجب شير - خيابان امام بازار طالقاني پلاک1637222617
زنجانفروشگاه ياسزنجان-اسلام آباد-خيابان 20 متري مدني-جنب بانک ملي33538267
آذربايجان شرقيآرايشي جمالي فردآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،زعفرانيه،بلوار صائب تبريزي،خيابان سالک غربي،پ -47،ط همکف33327088
آذربايجان شرقيآناتبريز - زعفرانيه ايستگاه بازار - روبروي بانک ملي33321082
آذربايجان شرقيگالري صبوريتبريز- بازار تبريز - دربند مسجد جامع -پلاک n535254787
آذربايجان شرقيفروشگاه شيرينآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مير داماد،کوچه نصيرپور،خيابان بعثت،پ 111،ط همکفغربي34391251
آذربايجان شرقيصدفتبريز - خيابان جمهوري پاساژ پيام طبقه اول پلاک آبي 1235539911
آذربايجان شرقيبهداشتي پوياآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،چرنداب،کوچه 10 متري جبرئيل،کوچه شهيد نعلبندي پور،پ 0،ط همکف35408877
آذربايجان شرقيمحبوبيسراب - خيابان شهيد بهشتي روبروي شهرک گلها جنب پست بانک نباتي43232524
آذربايجان شرقيبهداشتي لاوينآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،کوچه باغ،خيابان کوچه باغ،خيابان طالار،پ 1.086،ط اول32845766
آذربايجان شرقيپرديستبريز - فجر شهرک نور خيابان نگارستان غربي به طرف کوي لاله جنب کبابي رامين پلاک 3034456714
آذربايجان شرقياميناهر چهارراه معلم روبروي مصلا كوچه راسته بازار جنب فروشگاه گيشا44232567
آذربايجان شرقيآرايشي گل يخآذربايجان شرقي - هريس - دوزدوزان - بلور آزادگان - ميدان بسيج - پلاك 2543142393
آذربايجان شرقيپاکتبريز - مارالان بالاتر از چهارسوق دربند خليفه پلاک 4833347901
آذربايجان شرقيفروشگاه ياس معطرتبريز - فجر - فلكه نور - خ نور شرقي - جنب آزانس شمس نو - پلاك 1234487624
آذربايجان شرقيسيدآذرشهر - خ امام پاساژ نقي زاده طبقه همکف پلاک 234236140
آذربايجان شرقيفروشگاه پوياتبريز - شهرك باغميشه - شيت 1 - خيابان نيروي هوايي - جنب پارك بانوان - پلاك 1/236687591
آذربايجان شرقيپرنسليتبريز - ابوريحان جنب داروخانه احمدي پلاک 10134771881
آذربايجان شرقيداروخانه سپهرانتبريز-آخر حجتي-محله ابوذر-داروخانه دکتر سپهران32869764
زنجانداروخانه قزوينيابهر - جاده ترانزيت - روبروي بيمارستان امدادي35278320
آذربايجان شرقيآرايشي حسن زادهتبريز - چهارراه حجتي - اول خيابان خليلي - جنب بانک ملي - پلاک 3432860453
آذربايجان شرقيترک بانوتبريز - خيابان ابوذر پشت ساختمان سنگي جنب داروخانه استيفاء34785482
زنجانايزديزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،دروازه رشت،ميدان (دروازه رشت)،خيابان بعثت،پ -185،ساختمان 10،ط دوم133322820
آذربايجان شرقيياشارتبريز - پاسداران پل شهرداري پلاک 232609590
آذربايجان شرقيکالاي طبي بهداشتيکليبر- خ امام بانک صادرات روبروي داروخانه خوشبخت44442440
آذربايجان شرقيداروخانه دكتر موسويآذربايجان شرقي،کليبر،مرکزي،شهر کليبر،چايکنار،کوچه عباسپور،خيابان امام خميني،پ 16،ط همکف44442593
آذربايجان شرقيآرايشي لردآذربايجان شرقي،ميانه،مرکزي،شهر ميانه،مطهري،خيابان شهيد دکتر ناصرالدين نيکنامي،خيابان پانزده خرداد،پ 0،ط همکف52245036
زنجانگالري پرنسسزنجان،ابهر،مرکزي،شهر هيدج،شهرک شهيدرجائي،خيابان ولي عصر،خيابان بوعلي سينا،پ 20،ط همکف35751739
آذربايجان شرقيداروخانه دکتر خلخاليکليبر - هوراند - خيابان امام پلاک 17544263438
آذربايجان شرقيشوينده بهداشتي گلبرگمرند - خيابان المهدي - پلاک 38 روبروي داروخانه عراقي42231815
آذربايجان شرقيفروشگاه سلحشورآذربايجان شرقي - تبريز - ارم - بطرف حسن آباد- پايين تر از مدرسه خديجه كبري پلاك 5932301438
آذربايجان شرقي-آذربايجان شرقي،بناب،مرکزي،شهر بناب،فرهنگيان،خيابان شهريارغربي،کوچه شهريار،پ 0،ط همکف37728148
زنجانفروشگاه پونهزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،کوي انصاريه،خيابان بوستان سيزدهم،ميدان (انصاريه)،پ 0،1107،ط اول37270497
آذربايجان شرقيجان بي بيتبريز -خ سرباز شهيد -جنب خ وحدت -روبروي مسجد کانون تبليغات اسلامي المهدي32351367
زنجانداروخانه بهراميهيدج - خيابان حکيم هيدجي35753141
آذربايجان شرقياداکاهر - پاساژ ميرداماد طبقه زيرزمين44230894
آذربايجان شرقيجان بي بيبستان آباد -خ29بهمن -روبروي آزمايشگاه بهار43332357
آذربايجان شرقيرضااهر خيابان رسالت - روبروي اداره بيمه خدمات درماني44226823
آذربايجان شرقيآرايشي سجاديآذربايجان شرقي،سراب،مرکزي،شهر سراب،دارائي،خيابان شهيد وثاقي،خيابان بهشتي،پ 0،ط همکف43236105
آذربايجان شرقيبهداشتي اسکندرزادهميانه خ امام روبروي بانک رفاه شعبه بازار ميانه52223264
زنجانارزان سراي مرکزيزنجان - خيابان امام مابين سبزه ميدان وامير کبير روبروي قنادي اطمينان222222
آذربايجان شرقيبهداشتي آي پاراآذربايجان شرقي،مرند،مرکزي،شهر مرند،معلم،خيابان شيخ رفيعيان،بلوار معلم،پ 0،برج سفيد،ط همکف42255602
آذربايجان شرقيآرايشي بهداشتي پاكآذربايجان شرقي،اهر،مرکزي،شهر اهر،پانزده خرداد،کوچه شهيد قاسم بيگلو،خيابان امام خميني،پ 0،ط اول44334954
آذربايجان شرقيداروخانه شفاسراب - خيابان شهيد مطهري روبروي بازار43233636
آذربايجان شرقيفروشگاه صداقتتربيت سنگ فرش پاساژ تربيت ط 3 پ 41535556438
آذربايجان شرقيشبنمجلفا - خيابان شمس تبريزي جنب پاساژ پلاک 2242023268
آذربايجان شرقيفروشگاه قربان زادهبازار صفي35250033
آذربايجان شرقيفروشگاه طبي و گياه درماني بوعلي سيناآذرشهر - خيابان امام- جنب ساختمان هلال احمر - پلاک 2534227136
آذربايجان شرقيقربان زادهتبريز -بازار -بازار شهيدي -جنب مسجدبني هاشم35231374
آذربايجان شرقيشهريارتبريز - پاسداران نرسيده به پل شهرداري32600744
تهرانفروشگاه تاکتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه _ کوچه شهيد عباس زارعي _ خيابان شهيد علي اکبر همائي پلاک 108 _ طبقه همکف86020528
تهرانسوپر مارکت ساداتتهران ميدان امام حسين خ منتظري نرسيده به چهارراه صفا نبش کوچه دماوندي پلاک13433335402
تهراناحمديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ميدان امين سلطان،کوچه شهرداري،خيابان صاحب جمع،پ 236،ط همکف55095050
تهرانفروشگاه سبحانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه مولوي،کوچه نائب مهدي،خيابان مولوي،پ 589،ط همکف55166130
تهرانارزان سراي کيشتهران _ تهران _ شهرتهران _ فرزانه _ خيابان شهيد احمد جعفرنژاد _ خيابان برادران شهيد شيردم پلاک 141 _ طبقه همکف33792092
تهرانفروشگاه الرحمنتهران بلوار ابوذر خ ده حقي خ گلستان کوچه نرگس پلاک 274 طبقه همکف33698648
تهرانفروشگاه 135خ 196 شرقي ابتداي خ 135 شمالي فروشگاه 13577780606
تهرانفروشگاه آقا بيگچهارراه کامرانيه کامرانيه شمالي خ لواساني نبش خ آريا پ722285253
تهرانبرترتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان 140 غربي،خيابان شهيد فريدون ملکي (111)،پ 61،ط اول177744472
تهرانفروشگاه کريمي 133تهران خ ري نرسيده به ميدان قيام پلاک 29333529742
تهرانهنگامهتهران،دماوند،مرکزي،شهر دماوند،قاضي،کوچه شهيد مسعود کرماني،بلوار امام خميني،پ 263،ط همکف76323987
تهرانفروشگاه اکسيژنمشيريه خ سازمان آب نبش کوچه پاشازاده پلاک 4633869651
تهرانفروشگاه ماهانخ پرتويي پلاك 3322319432
تهرانفروشگاه بي تاتهران،ورامين،مرکزي،شهر ورامين،ورامين،بلوار باهنر،خيابان سپاه پاسداران،پ 8.001،ط همکف36246454
تهرانهرويتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،پاسداران،کوچه 12 متري ارکيده،خيابان شهيد حميدرضا هزار پيشه،پ 2،ط اول122933695
تهرانفروشگاه آسمانتهران،قرچک،مرکزي،شهر قرچک،قرچک،خيابان ايمان سيزدهم(سخنگودوم)،خيابان آزادگان،پ 162،ط همکف36148796
تهرانفروشگاه ماهانتهران خيابان پيروزي خ دهم فروردين پلاک 40833602400
تهرانترانهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کرمان،کوچه شهيدمحمدمهدي ابوالقاسمي (سفيد)،خيابان کرمان،پ 127،ط همکف33331811
تهرانفروشگاه صدفتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهران نو،خيابان غزالي،خيابان بلال حبشي،پ 104،ط همکف77418863
تهرانAVRAورامين خ شهدا نبش پاساژ گل نرگس36275200
تهرانفروشگاه نوين بهداشتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نظام آباد شمالي،کوچه شهيد مهدي نوري،خيابان شهيد برادران فتاحي،پ 124،ط همکف86026514
تهرانبياتيتهران،پرديس،بومهن،شهر شهرجديدپرديس،شهرپرديس فاز4،کوچه فردوس12،ميدان فردوس،پ 0،مجتمع تجاري فردوس،ط اول3676279132
تهرانفروشگاه لي ليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد همايون صادقي (216 شرقي)،خيابان شهيد داريوش سلطاني (137)،پ 224،ط همکف77798232
تهرانفروشگاه کريميتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان بوستان ششم شرقي،خيابان شهيد جليل سيدعلي (استخر)،پ 160،ط همکف77066665
تهرانفروشگاه ايتوکتهران _ تهران _ شهرتهران _ پيروزي _ کوچه شهيد عليرضا نجار _ خيابان صفا پلاک 114 _ طبقه همکف33791442
تهرانفروشگاه ستارهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سيزده آبان،خيابان شهيد محمود قيمي،خيابان برادران شهيد افراسيابي،پ 280،ط همکف33144241
تهراندنيزورامين خير آباد خيابان خورين نبش بوستان هفتم36297983
تهرانفروشگاه قائمافسريه اسلام آباد هشت متري 10 فروشگاه قائم33811270
تهرانفروشگاه کف بازارتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد برادران مظفري (127)،خيابان شهيد محمد عمارستاني (212شرقي)،پ 119،ط همکف77046244
تهرانشوينده بهداشتي تره بار ولنجکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ولنجک،بلوار دانشجو،کوچه گل يخ،پ 0،س ميوه تره بارولنجک،ط همکف22412505
تهرانآرايشي و بهداشتي دي اوانتهاي بلوار ارتش شرق مجتمع باغ ارغوان تجاري شرقي پلاک 1622197805
تهرانداروخانه دکتر محمدزادهفيروزکوه خ چهل و پنج متري به سمت شمال نرسيده به ميدان سپاه نبش کوچه کياني76401953
تهرانفروشگاه صدفشهرك كاروان - 20 متري نخلي - روبروي فروشگاه ياس - پلاك 5633464718
تهرانفروشگاه فاطيماشهرک کاروان بلوار امام سجاد بعد از دارواخانه سوگند پ 12533478255
تهرانشوينده بهداشتي ستايشتهرانپارس خ زهدي ميدان رهبر خ زمرد خ محسن مدادي پ 877144019
تهرانفروشگاه ستارهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مسلم،خيابان شهيد دباغ،بلوار ابوذر،پ 234،ط همکف33820024
تهرانتره بار جلال آل احمد غرفه 49اميرآباد شمالي خ هفتم بازار ميوه و تره بار جلال آل احمد سالن شماره 3 غرفه 4911111111
تهرانمطلقتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان شهيد مهدي شجاعيان،خيابان شهيد رسول رحيمي،پ 109،ط همکف22526002
تهرانفروشگاه بي بي شاپتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،کوچه آذرنيا،خيابان شهيد رسول رحيمي،پ 142،ط همکف22520040
تهرانتعاوني مصرف ناهيانتهران،دماوند،مرکزي،شهر دماوند،گيلاوند،بلوار شهيد باهنر،بلوار حضرت آيت اله خامنه اي،پ 0،ط همکف76341498
تهرانبهداشتي حسنيتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانپارس _ خيابان شهيد محمدجواد شادالوئي (131) _ خيابان شهيد ناصر واثقي (212شرقي) پلاک 566 _ طبقه همکف77355188
تهرانداروخانه خرميتهران _ تهران _ شهرتهران _ افسريه _ خيابان شهيد کنگاوري (29) _ خيابان برادران شهيدفخارنيا 15متري دوم پلاک 418 _ طبقه همکف33156847
تهرانفروشگاه مهديتهران کيانشهر خيابان احمدي تقاطع آل ابراهيم پلاک 7833618935
تهرانفروشگاه آبتينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،بزرگراه رسالت،خيابان شهيد محسن حيدرخاني،پ 21،ط همکف77458754
تهرانصدفتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه مولوي،خيابان مولوي،خيابان صاحب جمع،پ 0،ساختمان بنگاه ميلاد قائم،ط همکف55572039
تهراننيکيتهران _ تهران _ شهرتهران _ امير آباد شمالي _ خيابان شهريور _ خيابان کارگر شمالي پلاک 1404 _ طبقه همکف88013966
تهرانفروشگاه آسمانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،خيابان بني هاشم،خيابان شهيد رسول رحيمي،پ 178،ط همکف22305928
تهرانداروخانه دکتر شهاب الدينتهران،پيشوا،مرکزي،شهر پيشوا،پيشوا،خيابان اصلي،خيابان شريعتي،پ 175،پاساژ يکتا،ط همکف22259131
تهرانعليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،افسريه،خيابان شهيد اکبر سوري (21)،خيابان شهيد عليرضا سوئيزي 15متري سوم،پ 281،ط همکف33823241
تهرانفروشگاه ستاره طلائيميدان سپاه اول خ اجاره دار روبروي مخابرات ولي عصر پلاک 4/377803390
تهرانفروشگاه انصاري نژادبومهن خ علامه طباطبايي_ سپاه_ اراضي هوافضا قطعه 71276325451
تهرانبهداشتي ياسخ خاورانبيست متري ذوالفقاري 20 متري منصور شرقي 10 متري صادقي مقابل نانوايي پ 1433737918
تهرانفروشگاه پيرهاديشهرک کاروان 20 متري امام خميني 20 متري قائم پلاک 51 جنب املاک گلچين33477237
تهرانرنگارنگتهران _ تهران _ شهرتهران _ زرکش _ کوچه خادمي _ خيابان شهيد يداله سليمي افضل پلاک 110 _ طبقه همکف77261727
تهرانداروخانه يزداني آرانيتهران پرديس بلوار صياد سيرازي فاز 11 خ طراوت بين کوچه 5 و 7 پلاک 991324871
تهرانفروشگاه آرمينتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد کميل ميرزازاده (123)،خيابان شهيد تابش لنگرودي،پ 57،ط همکف77731760
تهرانپديدهرودهن بلوار امام خميني مرکز خريد عسگري ط زيرين فاز 376517388
تهرانکاتياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه شمالي،کوچه آذرنيا،خيابان شهيد رسول رحيمي،پ 98،ط همکف22332918
تهرانشوينده بهداشتيخ خاوران شهرک کارون 20متري نخلي روبروي پاساژ فراهاني فروشگاه زماني33247365
تهرانفروشگاه آسياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بهار شمالي،کوچه مهندسي،خيابان بهار شمالي،پ 305،ط همکف88554433
تهرانافشينتهران _ تهران _ شهرتهران _ يوسف آباد _ خيابان شهيد اميرحسين زينالي (14) _ خيابان شهريار پلاک 68 _ طبقه همکف88023602
تهرانداروخانه دکتر نوروزيدماوند بلوار امام قبل از ميدان 17 شهريور76322133
تهرانعرفانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قنات کوثر،خيابان شهيد صفرعلي فرهادي(7غربي)،خيابان مسجد کوثر،پ 50،ط همکف77042552
تهرانفروشگاه صدفبومهن بلوار اصلي پاساژ بزرگ خسروتاش فروشگاه صدف76231668
تهرانكلينتهران _ تهران _ شهرتهران _ مقداد _ خيابان شهيد حميدرضا جواهري _ خيابان شهيد محمود کريمشاهيان پلاک 45 _ طبقه همکف33105250
تهرانسوپر بزرگ 06چهارراه پاسداران مركز 06 ارتش داخل سالن اصلي22544830
تهرانداروخانه 17شهريورتهران _ تهران _ شهرتهران _ بيست متري منصور _ خيابان هفده شهريورجنوبي _ کوچه شهيد سيدمحمد سخايي پلاک 1 _ طبقه همکف55319333
تهرانآرايشي و بهداشتي الماستهران نارمک خ فرجام ميدان صدم پلاک 6477222227
تهرانفروشگاه صالحيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شميران نو،خيابان شهيد امير خسرو هژبري،خيابان شهيد مسعود عباسچي(9شرقي)،پ 169،ط همکف77720743
تهرانفروشگاه قاسميتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه شمالي _ کوچه اتحاد _ خيابان شهيد رسول رحيمي پلاک 16 _ طبقه همکف22527873
تهرانشوينده بهداشتي پاکپاکدشت ميدان قوهه ابتداي خ خانمحمدي به سمت ترمينال36018293
تهرانفروشگاه مهر ال احمدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دروازه دولت،خيابان سعدي،خيابان انقلاب اسلامي،پ 496،ط همکف77521277
تهرانفروشگاه ثمينتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه _ خيابان شهيد اثني عشري _ خيابان شهيد محمدرحيم صافي پلاک 112 _ طبقه همکف22513845
تهرانقربانيتهرانپارس خ حسيني (بهار)نبش خ عليپور پلاک 16577897162
تهرانسحر پلاستتهران _ تهران _ شهرتهران _ نيروي هوائي _ خيابان شهيدحاج آخوندي (6/38) _ خيابان سيمتري نيروي هوائي پلاک 300 _ طبقه همکف77484178
تهرانفروشگاه اهوراپاکدشت يبر چهارراه مخابرات کوچه امام زاده حسن خ آزادگان نبش کوچه شهيد هاشمي نژاد جنب آرايشگاه36451369
تهرانفروشگاه مجيدافسريه خ قصر فيروزه 15 متري دوم اسلام آباد بين کوچه رضايي و جلال وند پ 12633839103
تهرانداروخانه دکتر موحدتهران،دماوند،مرکزي،شهر دماوند،گيلاوند،کوچه زنبق 2،بلوار شهيد بهشتي،پ 0،ط -176317722
تهرانبهداشتي مرواريدافسريه 15 متري دوم بين كوچه 8و9 پلاك 5633157329
تهرانبازار ميوه و تره بار سهرورديتهران خ مطهري خ علي اکبري خ کيهان بازار روز سهروردي غرفه 388534181
تهرانتره بار کرمانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،مجيديه،خيابان کرمان،خيابان شهيد عباس عادل زاده،پ 2،ط همکف22873362
تهرانداروخانه شبانه روزي قلب تهرانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،توانير،خيابان رستگاران،خيابان شهيد دکتر عباسپور،پ 22،س ياس،ط اول188880713
تهرانداروخانه نگارتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حسين آباد،خيابان شهيد مصطفي وفامنش،ميدان اول حسين آباد،پ 7،ط همکف22953597
تهرانشوينده بهداشتي هايلوکسرسالت مجيديه جنوبياثني عشري (16متري دوم)نبش کوچه نهم پلاک 12222324742
تهرانتره بار اشراق غرفه 7تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،تهرانپارس،خيابان شهيد مهران سجده اي شمالي،خيابان شهيد حميد کيهاني (180شرقي)،پ 0،بازار ميوه و تره بار،ط همکف33694778
تهرانداروخانه دکتر شهياد زمانيازگل بلوار صدر نژاد پلاک422450242
تهرانگلهاخ بني هاشم خ پرتوي اواسط خيابان نبش كوچه گلها پلاك 7922316873
تهرانبازار روز اختياريهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،اختياريه،خيابان شهيد ايرج معماري،خيابان شهيد داريوش لطيفي،پ 2،ط دوم22766712
تهرانتره بار دردشتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،دردشت تهرانپارس،کوچه شهيد علي محمد خزائي،خيابان شهيد يداله اوليائي (70)،پ 18،ط همکف77826231
تهرانمانيشهرك مسعوديه خ كلهر بين چهارراه اول و دوم پلاك 41433860167
تهرانفروشگاه اليتهران _ تهران _ شهرتهران _ نيروي هوائي _ خيابان شهيد شکرچي (5/28) _ خيابان پنجم نيروي هوائي پلاک 165 _ طبقه همکف77402940
تهرانفروشگاه ثامنتهران _ تهران _ شهرتهران _ مجيديه _ خيابان شهيد استاد حسن بنا _ خيابان شهيد حسن اميري پلاک 94 _ طبقه همکف22530236
تهرانفروشگاه دماوندتهران خ دماوند بعد از ايستگاه داريوش بين 105 و 107 جنب سراي محله تهرانپارس پلاک 177924638
تهرانفروشگاه ثامنتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،چهارراه مولوي،کوچه شهيدبرادران فرشيدفر،خيابان مولوي،پ 519،ط همکف55593544
تهرانشادتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نيروي هوائي،خيابان شهيدمحسن خوشنويسان (2/33)،خيابان سوم نيروي هوائي،پ 142،ط همکف77460281
تهرانداروخانه دکتر دمانتهران ولنجک بلوار دانشجو بعد از مسجدالنبي خ گلريزان گلستان دوم داخل مرکز تجاري ولنجک پلاک 48 داروخانه دمان22181220
تهرانمحمدخ خاوران خ ذوالفقاري خ ملايري جنب مسجد رضوان پلاک 30333001984
تهرانفروشگاه خانه کودکتهران لواسان بلوار امام خميني روبروي اتحاد پلاک 134926547460
تهرانفروشگاه ديورتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،نارمک،خيابان الغدير،خيابان شهيد سعيد والائيان،پ 0،مجتمع کوثر2،ط همکف5577196912
تهرانداروخانه فرهيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شميران نو،کوچه شهيد مهدي الياسي(6شرقي)،خيابان هنگام،پ 346،ط همکف77443897
تهرانرضاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شادآباد،خيابان حسن اميني،خيابان شهيد اسماعيل علي پور،پ 74،گاراژ قهرمان،ط همکف66826087
تهرانطاهريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شادآباد،خيابان حسن اميني،خيابان شهيد اسماعيل علي پور،پ 34،گ طاهري،ط همکف1166792982
تهرانفروشگاه مهديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،قلمستان،کوچه شهيد محمد رضا رضائي،خيابان مسعود مدرس،پ 74،ط اول55351056
تهرانگالري خاطرهشاد آباد - خيابان شهسواري - روبروي نان بربري - پلاك 746688108
تهرانهادي ( شعبه 2تهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جنت آباد مرکزي،خيابان (بن چهارم)،خيابان 16 متري دوم شمالي،پ 11،ط همکف44408471
تهرانفروشگاه رادتهران _ تهران _ شهرتهران _ کوي ارم _ بزرگراه شهيد باکري _ خيابان 12 متري سعيد پلاک 13 _ طبقه اول44132445
تهرانهاديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ناصر خسرو،خيابان ناصر خسرو،بن بست حاج نايب،پ 9،س عليرضا،ط همکف533922553
تهرانخانه وآشپزخانهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جنت آباد مرکزي،کوچه لاله دوم،خيابان (بن خيام )،پ 1،مجتمع بعثت،بلوک D،ط همکف،و144456301
تهرانفروشگاه هاشم آباديتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،کوي ارم،خيابان منوچهري غربي،خيابان بهار شمالي،پ 0،ط همکف44133677
تهرانفروشگاه شيبانيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امامزاده حسن،خيابان شهيدرضاکريمي نژاد،خيابان امين الملک،پ 357،ساختمان مرکز خريد گلها،ط همکف155748889
تهرانفروشگاه افتخاريخ کميل پل کميل کوچه فرهنگيان پ 766388379
تهرانعربخ ناصر خسرو کوچه مروي پ 13455901212
تهرانفروشگاه نظريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازاربين الحرمين،کوچه شيخ رضا،پ 7،ساختمان مهدي،ط همکف1155802517
تهرانشوينده بهداشتي اميرتهران _ تهران _ شهرتهران _ ستارخان _ کوچه امير _ خيابان بهبودي پلاک 267 _ طبقه همکف66558297
تهرانصدفتهران _ تهران _ شهرتهران _ قلمستان _ کوچه بوستان _ خيابان مسعود مدرس پلاک 79 _ طبقه همکف55370925
تهرانزرينهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ابوذر،خيابان گلستان هشتم،خيابان شهيد داود اسکندرزاده،پ 2،ط همکف44012081
تهرانفروشگاه ستايشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،حسيني فردوس،خيابان شهيد حميدرضا يادگار،خيابان شهيد احمد محمد خاني،پ 15،ط اول1056347044
تهرانجمشيديخ قزوين- خ مخصوص - محبوب مجاز کوچه هزار خاني پ 355407512
تهرانسحرشهر زيبا بلوارجوانمردان ضلع جنوبي پارک سحر کوچه احساني پ 12 ط همکف فروشگاه سحر44101554
تهرانفروشگاه منوچهرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جمهوري،خيابان جمالزاده جنوبي،بن بست دهقان،پ 2،ط اول166566306
تهرانگالري يونيکتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهران شمالي،خيابان نيروگاه،خيابان شهيد حاج آقا خياباني،پ 46،ق 3- جنوبي،ط همکف44354267
تهرانفروشگاه خاتونتهران _ تهران _ شهرتهران _ يافت آباد _ خيابان آيت اله طالقاني _ بلوار الغدير جنوبي پلاک 52 _ طبقه همکف66810583
تهرانفروشگاه مادريافت آباد خ بابايي نبش کوچه محمدزاده پ 866295411
تهرانراميلاتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،بازار،کوچه بازاربين الحرمين،کوچه شيخ رضا،پ 0،س کويتيهاي صدف،ط دوم6655144050
تهرانداروخانه دکتر هاشمي ياريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شکوفه،خيابان احد،خيابان شکوفه،پ 234،س پزشکان شفاء،ط اول55844646
تهرانفروشگاه شب تابتهران _ تهران _ شهرتهران _ کميل _ خيابان سلمان فارسي _ خيابان شهيد داود محبوب مجاز پلاک 325 _ طبقه همکف55757120
تهرانرشيديتهران _ تهران _ شهرتهران _ فلاح _ کوچه شهيدجعفر چنگيزي _ خيابان شهيد فريدون احمدي پلاک 183 _ طبقه همکف55739585
تهرانداروخانه قوامينتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهرانسر _ خيابان شهيد جعفر طهماسبي فرد _ بلوار لاله پلاک 2 _ طبقه همکف44538029
تهرانتبسمخاني اباد - ميعاد جنوبي -پ 19255441427
تهرانتره بار کاجتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،فرحزاد،کوچه رز،خيابان کوهستان،پ 0،ط همکف22072754
تهرانفروشگاه ساليتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،باغ فيض،بزرگراه شهيد سر لشکر ستاري،خيابان شهيد محمود کرمي،پ -2،ط همکف44085157
تهرانعباستهران _ تهران _ شهرتهران _ گمرک اميريه _ کوچه شهيدمصطفي برزگر _ خيابان وليعصر پلاک 431 _ طبقه همکف55373113
تهرانگالري فرجيآيت اله کاشاني چهارراه جنت آباد مجتمع تجاري اترک طبقه زيرهمکف46092389
تهرانآميتيساحمدآباد مستوفي خيابان وليعصر جنوبي جنب خيابان 13 آبان پلاک 11056715841
تهرانگالري کيمياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جنت آباد جنوبي،خيابان شاهين جنوبي،خيابان پيامبرغربي،پ -138،ط اول44051154
تهرانگالري الناعبدل اباد - خ لقمان جنوبي خ رازي پ 2455874430
تهرانموگوئيتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سعادت آباد،خيابان 10 متري،خيابان 18 متري شهيد مطهري،پ 154،ط همکف22214058
تهرانناهيدتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه شمالي،خيابان شهيد علي اکبر وحدتي،خيابان ناهيد،پ 10،ط اولشمالي44297239
تهرانداروخانه کلانتريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،خليج شمالي،کوچه شهيد خسرو تقوي،خيابان خليج فارس،پ 407،ساختمان پاسارگاد،ط همکف66181840
تهرانفروشگاه فتاحي زادهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،ناصر خسرو،خيابان ناصر خسرو،کوچه بازارمروي،پ 38،ط همکف33933213
تهرانارايشي ماهسونشهر ري- سه راهي ورامين پاساز کوه نور -جنب باشگاه رستاک - فروشگاه ارايشي بهداشتي ماهسون36656993
تهرانرنگين كمانتهران _ تهران _ شهرتهران _ کن _ خيابان شهيد برادران حاج ملا حسين _ خيابان الغدير يکم پلاک 213 _ طبقه همکف44313555
تهرانگالري پاکتهران - المهدي - خ دانش - کوچه ارغوان يکم غربي پ 12 ط همکف44853886
تهرانصادقيتهران _ تهران _ شهرتهران _ امامزاده حسن _ خيابان شهيد قهرمان ذوالقدري _ خيابان شهيد قدرت پاکي پلاک 29 _ طبقه همکف66622143
تهرانکيوانتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،موسي آباد،بلوار بسيج،خيابان امام حسن مجتبي (ع )،پ 495،ط همکف82368410
تهرانفروشگاه باکريتهران _ تهران _ شهرتهران _ سازمان آب _ بلوار آسيا _ خيابان شربياني پلاک 0 _ طبقه همکف44153729
تهرانمارکت- غرفه 7 بازار روزشهرک اکباتان - فاز 1- خ شهيد نفيسي- جنب ورزشگاه راه آهن - بازار روز راه آهن- غرفه 744694097
تهراننارونتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جنت آباد شمالي،خيابان نيلوفر شمالي،کوچه هفدهم،پ 8،ط همکف44825787
تهرانبارانتهران _ ري _ شهرري _ الهيه _ خيابان شهيد کريمي _ خيابان شهيد محمد حسن حنيفه زاده پلاک 0 _ طبقه همکف33379700
تهرانمركزي ريشهرري خيابان شهيد غيبي خ شهيد صمدي پلاك 1855929047
تهرانفروشگاه سيناتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،کوچه شهيد عباس خراساني،کوچه شهيد ابوالفضل جريده،پ 48،ط همکف46825975
تهرانطاعتيخيابان خوش نبش بوستان پلاک 70266838566
تهرانگالري سامتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امامزاده حسن،کوچه حاج محمود خرد پي،بن بست شهيد مرادعلي شيخي،پ 27،پاساژ فروردين،ط همکف255744519
تهرانتره بار جنت آبادتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،جنت آباد جنوبي،خيابان دوازده متري اول شرقي،خيابان شهيد مهدي نمازي جنوبي،پ 5،ط همکف44420318
تهرانفروشگاه59تهران _ تهران _ شهرتهران _ باغ فيض _ خيابان شهيد سعيد زارع _ خيابان قانع پلاک 11 _ طبقه همکف44442864
تهرانارزانسراتهران - خ طوس - نرسيده بجيحون - پ 23266013469
تهرانارايشي بهداشتي بيگيتهران - خ جمهوري اسلامي تقاطع خ باستان پ 13003 شوينده بيگي66924121
تهراناكباتانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،منيريه،کوچه ايزدي نيک،خيابان شهيددکترهاشم معيري،پ 74،ط همکف55386646
تهرانداروخانه دكتر اربابتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،المهدي،خيابان المهدي،کوچه سوم غربي،پ 23،ط همکف44841023
تهرانديباتهران _ تهران _ شهرتهران _ کوي نصر _ خيابان شهيد حميدرضا نادري نيا _ خيابان چهاردهم پلاک 25 _ طبقه همکف88240295
تهرانسرمهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امام خميني،کوچه شهيدمسعوداحمدي،خيابان مالک اشتر،پ 216،ط همکف66881541
تهرانلوشاتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،سالور،بلوار بسيج،خيابان شهيد حدادي،پ 141،ط همکف56464729
تهرانداروخانه ستارهتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،سعادت آباد،خيابان نبي اکرم،خيابان مديريت،پ 0،س پزشکان ستاره،ط همکف88691307
تهرانمارکت دهقانيسلطان آباد - روبروي بانک سپه - خ درمانگاه- پ 4056322353
تهراندارخانه دکتر حسين امينيبلوار فردوس غرب بين شقايق و سازمان برنامه جنوبي ساختمان مهر داروخانه دکتر اميني44957393
تهرانداروخانه دکترياري پورهران،ري،قلعه نو،قلعه نو،روستا فيروزآباد،(فيروزآباد)،جاده ورامين،پ 159/236685021
تهرانگالري يکتابلوار تعاون - فرساد شرقي- خ نوروزي روبروي مسجد پاساژ پ 544129548
تهرانگلزارتهران _ تهران _ شهرتهران _ باغ فيض _ خيابان هجرت _ خيابان شهيد عليرضا صبح دوست (گلزار9) پلاک 116 _ طبقه همکف44007663
تهرانپاليزتهران _ تهران _ شهرتهران _ خاني آبادنو _ کوچه شهيد قنبرعلي عليزاده (22) _ خيابان شهيد عبداله باقريان پلاک 13 _ طبقه همکف55440520
تهراننازنينتهران _ تهران _ شهرتهران _ تهران ويلا _ خيابان هورسر _ خيابان تهران ويلا پلاک 28 _ طبقه همکف66525950
تهرانطاهرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شادمان،خيابان مجاهدشهيدرضازينليان(مستعانيه )،خيابان شادمهر،پ 119،ط اولشمالي66018922
تهرانداروخانه دکتر مراديسولقان خ وليعصر جنب بانک ملي پلاک 9044422190
تهرانبهداشتي هانسفلاح - نرسيده به 20 متري مقدم جابر اسدي خ حاجيان پ 8355140496
تهرانداروخانه يوسف زاده.تهران _ تهران _ شهرتهران _ سعادت آباد _ خيابان بهاران يکم _ خيابان شهيد محمد مهدي فرحزادي پلاک 19 _ طبقه همکف88695650
تهراناراميدهاسلامشهر - خ امام خميني نبش کوچه 16 پ 28056345296
تهرانداروخانه درياتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک قدس،خيابان شهيد برادران کريمي رامشه،بلوار دريا،پ 28،ط همکف88089216
تهرانداروخانه شکريتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،آذربايجان،کوچه بزرگي،خيابان رودکي،پ 776،ط همکف66430045
تهرانداروخانه دکتر قلعه نوئيتهران _ ري _ شهرکهريزک _ (کهريزک) _ بلوار غدير _ کوچه بوستان فرهنگ پلاک 2 _ طبقه همکف56522500
تهرانفروشگاه گل رزتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،طرشت،کوچه شهيد محسن محمدي،خيابان شهداي طرشت شمالي،پ 64،ط همکف66011635
تهرانسلام ايرانيايت اله کاشاني ب سمت صادقيه بعد از خ رامين لاين کندرو پ 25644962058
تهرانداروخانه ااعظميسبزدشت - خ اصلي - نبش کوچه 10 متري مدرسه پ 1456314260
تهرانفروشگاه کيانخ هاشمي بين خوش و رودکي نبش ک عليزاده پ 12977777777
تهرانشوينده بهداشتي اميرتهران،ري،مرکزي،شهر ري،چهار راه دارابي،خيابان شهيد مصطفي قدمي،خيابان شهيد محمد صمدي،پ -26،ط همکف55915785
تهرانداروخانه دکتر ستاريتهران _ اسلامشهر _ شهراسلامشهر _ باغ نرده _ کوچه 2 _ خيابان سلمان فارسي پلاک 42 _ طبقه همکف56127271
تهرانعليخانياسلامشهر - خيابان ذر افشان - بين كوچه 19 و 2156367831
تهرانفروشگاه تک مرزدارانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،صادقيه شمالي،خيابان شاهين غربي،خيابان ناهيد،پ 31،ط همکف44221489
تهرانفروشگاه فجرتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،فردوس،خيابان زنبق،خيابان گلستان شمالي (شهيدمجيدمالکي)،پ 14،ط همکف44073732
تهرانتي تيلتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک دانشگاه،بلوار دانشجو،بلوار دکتر حسابي،پ 0،فاز5،ط همکف2844906269
تهرانداروخانه سهروردتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،طرشت،بلوار شهيد حميد صالحي،بلوار سردار شهيدمهندس علي تيموري غرب،پ 114،ط همکفشمالي66051803
تهرانشيخ عطارتهران،اسلامشهر،مرکزي،شهر اسلامشهر،قائميه،خيابان قائميه،ميدان دوم قائميه،پ 342،ط اول56432587
تهرانمرجانتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،امامزاده حسن،خيابان شهيدرضاکريمي نژاد،خيابان امين الملک،پ 357،ساختمان مرکز خريد گلها،ط همکف755748966
تهراندرناتهران _ ري _ شهرري _ شهرک رسالت _ کوچه شهيد عادل جفائيد _ خيابان شهيد ابوالفضل آرايشي پلاک 15 _ طبقه همکف55522446
تهرانداروخانه مداحتهران،رباط کريم،مرکزي،شهر رباطکريم،رباط کريم،بلوار امام خميني(جاده ساوه)،خيابان شهيد حاج جعفري،پ 59،ط همکف56423909
تهرانتره بار ارغوانايت اله کاشاني بلوار اباذر روبه روي پارک پ 3644097608
تهرانارمغان كيشتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،شهرک اکباتان،جاده مخصوص کرج،خيابان اکباتان،پ 0،ساختمان سوپر6،بين بلوک 5 -A3 و6-B2،ط اول،و2444697364
تهرانآرسامتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،فردوس،خيابان رز شرقي،خيابان شهيد مجيد مالکي،پ 27،ط همکف44005845
تهرانفروشگاه برگتهران _ اسلامشهر _ شهراسلامشهر _ قائميه _ کوچه 39 ش محمد عيسي غريبي _ خيابان قائميه پلاک 104 _ طبقه همکف56477094
تهرانگالري شکوفهتهران،ري،کهريزک،شهر باقر شهر،(باقرشهر)،خيابان شهيد نعمت اله نوروزي،بلوار امام خميني،پ 507.1،ط همکف55208501
تهرانمنافتهران،قدس،مرکزي،شهر قدس،قلعه حسن خان،بلوار شهيد حميد قرباني (عمارت)،کوچه فجر2،پ 17،ساختمان بازارتره بارامام رضا،ط همکف46875642
تهرانفروشگاه طرشتتهران،تهران،مرکزي،شهر تهران،طرشت،کوچه انديشه،خيابان شهيد يوسف برومند،پ 0،س سراي محله تيموري،ط همکف44853211
خوزستانسوارياهواز سپيدار بلوار دماوند کوي رسالت انتهاي خيابان خ رسالت پلاک 7832377465
خوزستانفروشگاه ماه صنمبهبهان چهارراه مراحل خيابان پيروز جنب کلينيک اميني پلاک 3852729496
خوزستانشرکت فخر گستران آوازه اروندآبادان ميدان طيب خيابان گلستان 753331867
خوزستانال سعدخوزستان،رامهرمز،مرکزي،شهر رامهرمز،سپاه پاسداران،خيابان پاسداران،خيابان ابوذر،پ 0،ط همکف43521643
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،سلمان فارسي،خيابان صدرالسادات (سيروس )،خيابان نظري پور،پ 0،ط دوم32213481
خوزستانافتخار(پخش)اهواز-خ کاوه-بين 24متري و نظامي32222554
خوزستانگل سرخآبادان-ايستگاه 7-بازارچه شهيد سهرابي33267512
خوزستانمقدمشادگان خ شهيد بهشتي غربي جنب بازارچه ماهي فروشان روبروي بانک رفاه52322456
خوزستانزبيدياناهواز سپيدار کوي نبوت بلوار دماوند کوچه شهيد حسيني پلاک 11235573493
خوزستانمهديخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،پاداد شهر،خيابان شهيد هواشمي،خيابان امام خميني،پ 1149،ط همکف35222264
خوزستانارمغاناهواز-فاز 1 پاداد-نبش خرداد شرقي55530617
خوزستان-خوزستان،آغاجاري،مرکزي،شهر آغاجاري،نانوائي سيد مهنا،خيابان بهبهان،خيابان کوي شهيد چمران،پ 0،ط همکف52663827
خوزستانفرميسکآبادان لين1 بعد از بانک صادرات53321376
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي پيروزي،خيابان چهارم،خيابان چهارم (بازارچه شهرداري )،پ 0،ط همکف1234492667
خوزستاناحسانايذه خيابان طالقاني روبه روي سپاه قديم پلاک 1043450339
خوزستان2ستارهايذه خ فرهنگ خ نصر بعد از آرايشي ستاره 122441268
خوزستانماه بانوملاثاني-بازار قديم-جنب قصابي33224567
خوزستانبهمنانديمشک خيابان امام خميني خيابان اسحاق روشني جنب داروخانه الزهرا پلاک 6842641388
خوزستانياسکيانپارس بين خيابان 1 و غربي پلاک 1233386615
خوزستانمروانهخوزستان،شوش،مرکزي،شهر شوش،شهدا،خيابان امام خميني،بن بست مرواني،پ 8،ط همکف57314282
خوزستانفروشگاه لبخندآبادان خيابان اصلي امام خيابان شاپور پلاک 5034427924
خوزستاننيکبهبهان-خ عدالت-بين جوانمردي و مراحل-روبروي پاساژ عدالت-33318229
خوزستانضرونيانديکا جنب شبکه بهداشت پلاک 8543283386
خوزستانقنواتيخوزستان،بندرماهشهر،مرکزي،شهر بندرماهشهر،فاز 6،خيابان اصلي،خيابان آزادي 3،پ 0،پاساژ بازارچه مرکزي،ط همکف52370210
خوزستانداروخانهشوشتر-خ شهيد رجايي-ضلع غربي-جنب بانک رفاه36224221
خوزستانايمانباغملک خيابان اصلي امام خميني پلاک 3243723704
خوزستانزهرااهواز زيتون خيابان زهره نبش يوسفي پلاک 534450895
خوزستانسعيداويسوسنگرد خ مرمزي کوچه شهيد يرفي33422930
خوزستانگالري استارشوش بازار مرکزي خيابان اصلي جنب فروشگاه حاتمي پلاک 3042872437
خوزستان-بهبهان ميدان جوانمردي چهارراه خردادروبروي پارک44220245
خوزستانته لنجي آبادانآبادان-چهارراه پهلوي-بازارچه پارچه فروش ها-روبروي بانک سپه33265846
خوزستان-شوش شهرک ابوذر خ شهيد خطباري42873059
خوزستانعساکرهماهشهر ناحيه صنعتي خ بانک ملي پشت داروخانه آغاجري52443126
خوزستانآرشامباغ ملک خ آيت الله خامنه ايي روبرو بانک سپه شعبه 100443722717
خوزستاناعظمخوزستان - اهواز -شهرک اکباتان خيابان 4 ترابري مجتمع پويا 433728934
خوزستانداروخانه کوثردزفول-خ شريعتي-روبروي پاساژ مسعود32252089
خوزستانالماساهواز گلستان خيابان دي بين فروردين و شهريور پلاک 7033205038
خوزستانمرعشيخوزستان،اهواز،مرکزي،لامي،روستا گبيردو،خيابان ((نهم))،جاده (مسير تصفيه)،پ 0،ط همکف34403347
خوزستانمسعودآبادان بازار جمشيد آباد خيابان جمشيد آباد پاساژ وحدت پلاک 1453386192
خوزستانداروخانه امام رضا(ع)خرمشهر-40متري-روبروي منزل امام جمعه44211044
خوزستانحميداويملاثاني خيابان اصلي خيابان بازار فرعي اول سمت چپ پلاک 65136523337
خوزستانعليرضارامشير-خ امام-بازار مرکزي-روبروي پاساژ کيش44896582
خوزستانداروخانه رازيرامهرمز-خ طالقاني شرقي-اول خيابان-0916652556142222243
خوزستانشهر خريدخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي کيان آباد،خيابان سي متري،بلوار توحيد [ پهلوان ]،پ 141،ط همکف33736402
خوزستانرضادزفول-خ امام جنوبي-روبروي کوچه بانک ملي-جنب داروخانه امير المومنين42220045
خوزستانفروشگاه عچرشسوسنگرد خيابان اصلي خيابان معلم طبقه پلاک 30 طبقه همکف36751621
خوزستانداروخانه دکتر حيدريخوزستان،شوشتر،مرکزي،شهر شوشتر،جاده صاحب الزمان،خيابان چمران،خيابان هنرستان رجايي،پ 0،ط همکف36217090
خوزستانفروشگاه برندماهشهر خيابان 22بهمن روبه روي مجتمع رستوران هاي نخل طلايي پلاک 5255528296
خوزستانيلداآبادان - خ امام انتهاي بازار پارچه فروشان پاساژ ديا غرفه 1853323717
خوزستان-اهواز عامري نبش خ علوي 2 نبش شهيد خيطان32276881
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،چهارراه نادري،خيابان شهداء شمشيري،خيابان شهيد محمديان،پ 269،ط اول32215584
خوزستانسميعخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي جمهوري،خيابان شهد دغاغله،خيابان شريعتي،پ 0،ط همکف35530313
خوزستان-اهواز-منبع آب-خ832262027
خوزستان711اهواز خشايار خيابان شيخ بها بين جلالي و طلوع پلاک 8233775515
خوزستانغلامي(پخش)بهبهان-خ عدالت-پخش غلامي33333508
خوزستانسلامتهنديجان شمالي-خ بسيج-جنب عکاسي ساحل-0916352627052572530
خوزستانمحسنهنديجان بازار قديم جنب فروشگاه مقدس52571445
خوزستانبهبهانيبهبهان خيابان گرايي روبروي بانک ملي52725814
خوزستانحسناهواز-خشايار -خ زينب-نبش البرز-بعد از خشايار33339687
خوزستانداروخانه دکتر محمديلالي خيابان بسيج دور ميدان اصلي43296671
خوزستانزيتوندزفول خيابان آفرينش بين وحدت و نبوت پلاک 25142234564
خوزستانبهاراندزفول-ميدان امام-جنب داروخانه مرکزي52220605
خوزستانورناصريمسجدسليمان- ميدان هشت بنگله فروشگاه ورناصري43220751
خوزستانداروخانه دکتر بيرانوندخوزستان،شوشتر،ميان آب،ميان آب شمالي،روستا شهرک علم الهدي،خيابان فرعي،خيابان اصلي روستاي شهرک علم الهدي،پ 0،ط همکف36212699
خوزستانپرديس2آبادان لين 1 احمدآباد فرعي1153320860
خوزستانعزيزياهواز خيابان بازار امام پاساژ عياري طبقه دوم پلاک 211111111
خوزستانافراآبادان-خ امام-روبروي صرافي مرکزي52225236
خوزستانمقدمخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،کوي کيانپارس،بلوار ساحلي،خيابان هفت شرقي ( هاشمي )،پ 96،ط همکف33922464
خوزستانطيبيبهبهان کوي حجت روبروي آهن آلات ابوعلي52826335
خوزستانداروخانهانديمشک-کوي شهدا-خ شهيد آويني-پ14844255951
خوزستانصنايع پلاستيک پاداداهواز خ جواد الائمه بين 12و13 پادادشهر55510523
خوزستانلاناشوش-فلکه 7تير-پاساز مرکزي شوش54223551
خوزستانداروخانه دکتر معتمدنياخوزستان،باغ ملک،مرکزي،شهر باغ ملک،مرکز شهر،بلوار امام خميني،بلوار آيت اله خامنه اي،پ 0،ط همکف43726465
خوزستانشمسبهبهان خيابان جوانمردي چهارراه خروار ميدان چهک جنب مسجد امام پلاک 3752830769
خوزستانآيدا2ايذه-وسط بازار روز-لب دره23902673
خوزستانآستروگهفتکل-خ مسجد حجت-روبروي عروس بلورين-
خوزستاندرمانگاه ولي عصرخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،آخر اسفالت،خيابان فروردين،خيابان ادهم،پ 894،ط همکف35518926
خوزستان-خوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،سلمان فارسي،خيابان سلمان فارسي،خيابان نظري پور،پ -394،ط همکف32201699
خوزستانليانخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،زيباشهر،خيابان بهمني،خيابان 14 شرقي،پ 31،ط همکف33345208
خوزستانصالحيشوشتر-شوشتر نو-بازارچه-جنب نانوايي صالحي-66232357
خوزستان-ايذه ابتداي بازار سبزي43652840
خوزستانمحمدخرمشهر- خيابان حافظ نو مجتمع امام رضا روبروي داروخانه دکتر مريدي پلاک 22753525233
خوزستانداروخانه دکتر پورخسرويخوزستان،لالي،مرکزي،شهر لالي،بازار،خيابان فرعي،خيابان معلم،پ 0،ط همکف43295310
خوزستانداروخانهسوسنگرد-خ شريعتي44225251
خوزستاندکتر علي انديشمندخوزستان-شوشتر-خيابان شريعتي غربي روبه روي پمپ بنزين36210073
خوزستانلبخند آبيآبادان-احمد آباد-لين يک اصلي-جنب بانک ملت شمالي34438225
خوزستانمدرنحميديه خيابان اصلي بازار امام پلاک 5336720153
خوزستانمحمدويس خيابان اصلي بازار33334523
خوزستانشريفيرامشير- بازار مرکزي خيابان جمهوري اسلامي پاساژ رو به روي بانک صادرات پلاک 2243595058
خوزستانفروشکاه صيادنژادشوشتر خيابان سادات بعد از بانک سپه پلاک 4526227160
خوزستانگل کاغذيآبادان-فيه-بالاتر از فروشگاه پور دريس33562488
خوزستان-خوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،کوي حجت،خيابان تامين اجتماعي،کوچه کرمي،پ 0،ط همکف52831806
خوزستانداروخانه دکتر شوريجهخوزستان،هنديجان،مرکزي،شهر هنديجان،هنديجان جنوبي،کوچه بلال 5،بن بست ((مهرافروز))،پ 0،ط همکف52575611
خوزستانياسبهبهان خيابان جوانمردي بين چهارراه مراحل و فلکه جوانمردي پلاک 7552824029
خوزستانپاويزسربندر-250 دستگاه-بلوار شهيد بهشتي-نبش خ 10 بهشتي.52229185
خوزستاندعبلشوش مجتمع دعبل خزائي42820452
خوزستانمحمداهواز عامر نرسيده به بانک رفاه قديم جنب قصابي پلاک 2362264576
خوزستانبيرونيهنديجان. هنديجان شمالي بازار جوانان لاين آخر روبروي بانک ملي پلاک 10754370735
خوزستانداروخانهاهواز-زيبا شهر-بلوار جواد الائمه-جنب مسجد جواد الائمه35514585
خوزستانفقهيبهبهان خيابان جوانمردي روبروي پاساژ شهر شب پلاک 42452889340
فارسفروشگاه نگين فارسشيراز-بلوار عدالت جنوبي(عادل آباد)شرکت تعاوني نگين فارس38340361
فارسفروشگاه حق دوستفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،کلبه،بلوار ابونصر غربي،بن بست 32،پ 0،ط همکف37533753
فارسباقرزادهشيراز-بازار-پاساژ طالقاني32240472
فارسکوهيدروازه اصفهان بطرف بازار نو32241439
فارسفروشگاه فرهنگ شهرفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،فرهنگ شهر،ميدان معلم،بلوار دانشجو،پ 0،ط همکف43334708
فارسگالري کندوفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،پشم زني،خيابان شهيد صدوقي غربي،خيابان حافظ جنوبي،پ 411،ط همکف143340828
فارسفروشگاه لطفيشيراز-خيابان طالقاني-بازار روح الله-پاساژ زنديه-طبقه همکف-مغازه6-سمت چپ-پلاک1432220336
فارسفروشگاه مهديسفارس،آباده،مرکزي،شهر صغاد،قلعه بالا،خيابان وحدت،خيابان طالقاني،پ 1،ط همکف44394266
فارسفروشگاه روفيفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،کليميها،خيابان لطفعلي خان زند،کوچه 54لطفعلي خان زند،پ 1،مجتمع رضا،ط همکف32223711
فارسفروشگاه رزطلاييفارس،ممسني،مرکزي،شهر نور آباد،امام خميني،خيابان ش بهشتي،بلوار بسيج،پ 0،ط اول42529593
فارسفروشگاه راماشيراز-فلکه کوزه گري-بنکداران-فرعي اول-پلاک5637534928
بوشهرآرايشي رنجبرگناوه-نوروزآباد-خيابان آزادگان33126319
فارسفروشگاه شيعهزرقان-بلوار امام خميني-روبروي بانک سپه32626166
کهگيلويه و بويراحمدنايسياسوج-بازار-کوچه شفا-خيابان شهيد کرامت حسين پور-پلاک3532227492
فارسرحيمي فردجاده پايگاه شريف آباد کوچه 8 ( 10متري طالقاني )37234346
فارسفروشگاه ويولتفارس،داراب،مرکزي،شهر داراب،م انقلاب،خيابان عندليب،خيابان ش رجايي،پ 0،ط همکف53521818
فارسگالري دنيافارس،پاسارگاد،مرکزي،شهر سعادت شهر،علي آباد،چهارراه ولي عصر،خيابان بخارا،پ 1،ط همکف43568185
فارسهايپر زاگرسفسا-بلوار شهيد بهشتي-کوچه7-آخر کوچه سمت راست-پلاک1053344839
فارسفروشگاه ياسزرقان-خيابان اصلي-روبه روي مسجدجامع-جنب بانک ملي-پلاک1332627353
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر راستگوکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،گلستان،خيابان گلستان 11،بلوار 30 متري پاسداران،پ 34،ط همکف33242238
فارسخاتونداراب خيابان شهيد رجايي بالاتر از بانک ملت فروشگاه53527172
بوشهرلوازم آرايشي محبوببوشهر،جم،مرکزي،شهر جم،ولايت،خيابان شهرداري،بلوار امام خميني،پ 0،مجتمع مرواريد،ط زير زمين337622350
فارسسورناشيراز - خلدبرين-کوچه حقيقي-بلوار شهيد بهشتي36286661
فارسپخش لوازم آرايشي بهداشتي آواشيراز-بازار مسگرها-آخر قيصريه32230587
فارسفروشگاه بهارستانمرودشت-بلوار 60متري امام علي-نبش بهارستان-پلاک9843229224
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکترارجمندياسوج-شهرمادوان-خيابان اصلي-روبه روي مرکز بهداشت-پلاک9633234269
فارسخرازي بهارشيراز-بيست متري سعدي-آخر کوچه قنادي ارکيده-خرازي بهار37334619
فارسفروشگاه ارکيدهاستهبان-ميدان آب پخش-پاساژ محسني53224007
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکترحسينيياسوج-اکبراباد-ميدان آريوبرزن جنب درمانگاه33322168
کهگيلويه و بويراحمدگالري فرهاديگچساران-زيرگذر بعد از فتوبرق-مجتمع اخوان-آرايشي فرهادي32221500
فارسفروشگاه برندفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،ميرزاخاني،خيابان امام خميني،بن بست 11،پ 0،ط اول43230551
فارسپوشينه (ياس )داراب خيابان 22بهمن جنب فروشگاه سورن53572590
کهگيلويه و بويراحمدفروشگاه عسلدهدشت- بازار روز-لاين دوم- پلاک13/8532269748
فارسسبحانداراب خيابان امامزاده روبروي حسينيه اخلاص فروشگاه53542127
فارسايزدپناهاوز خيابان شهيد بهشتي بين بازلرچه حافظ و بانک مسکن فروشگاه52514670
فارسگالري کيميافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،پارامونت،خيابان لطفعلي خان زند،بن بست 76لطفعلي خان زند،پ 225،ط همکف32341388
فارسداروخانه دکتر دهدشتيبني هاشمي بعداز بانک ملت نبش کوچه 1437507179
فارسفروشگاه الماسفسا- بلوار شهيد رجايي-ميدان ابن سينا-جنب تعاوني روستايي53313171
فارسعطربهشتنورآباد روبروي دادگستري42522774
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر عسکريباشت خيابان شهدا32625025
فارسفروشگاه اليشيراز-معالي آباد-گلدشت اول-خيابان گلها-فروشگاه الي36353042
فارساحرامياستهبان ميدان آب پخش خيابان امامزاده53228932
فارسفروشگاه جعفريفارس،پاسارگاد،مرکزي،شهر سعادت شهر،شهرک فاطميه،کوچه امام صادق،کوچه شهيد ناصري 2،پ 0،ط همکف43562438
فارسداروخانه دکتر طالبيفارس،کازرون،جره و بالاده،شهر بالاده،بالاده،خيابان کازرون به بالاده،بلوار معلم بن بوستان 3،پ 0،ط همکف42474472
فارستعاوني اداره آبعفيف آباد36263648
فارسفروشگاه خوش اندامفارس،استهبان،مرکزي،شهر استهبان،پنار،کوچه جانبازان 6،کوچه سلمان 6،پ 1،ط همکف53230391
فارسخرازي حميدشيراز-شهرک سعدي-بعد از تونل شهيد وفايي-آبخوان غربي-نبش کوچه1037318478
کهگيلويه و بويراحمدسجاديلنده خيابان اصلي امام خميني پاساژبينايي44224011
فارسلوازم بهداشتي ابوعليزرقان-خيابان رضازاده-جنب داروخانه دکتر جمشيد نژاد32625196
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر مظفريياسوج-روستاي حسين آبادعليا-روبروي مرکز درماني شهيد زارعي-پلاک833574835
فارسهايپر آپاتيهآباده-بلوار استقلال-روبروي سالن ورزشي عفاف44341799
فارسفروشگاه مير شمسيشيراز-خيابان بازار نو-نرسيده به بازار -سمت چپ-پلاک17832245087
فارسشوينده خليجشيراز-شهرک سعدي-خيابان نارنجستان-نبش کوچه46-پلاک2037313708
بوشهرگالري طراوتبوشهر،گناوه،مرکزي،شهر بندرگناوه،عبدامام،کوچه فرعي هفتم،خيابان شهيد رجائي،پ 81،ط همکف33130395
فارسشرکت نوآوران تجارت الکترونيک پوياشيراز-تپه تلويزيون-خيابان جهاد سازندگي-ساختمان77-طبقه اول-پلاک132297422
فارسصبافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،وصال،خيابان انقلاب اسلامي،خيابان لطفعلي خان زند،پ 1،ط همکف32308668
فارسداروخانه دکترنيک نامنورآباد-شهرستان رستم روستاي مصيري-
فارسهايپر لوندرشيراز-بلواررحمت-خيابان شهيد سپاسي-نبش کوچه8-پلاک3538387034
فارسداروخانه دکتر معلمفسا-شهرنوبندگان-نوبندگان مرکز بهداشت53423750
فارسرزمريمآستانه-خ حسيني قديم-روبروي کباب سراي نمونه37385233
فارسفروشگاه صدفخرامه-خيابان اصلي-جنب ترمينال مسافربري-پلاک3632728700
فارس-خرامه ميدان امام خ سجاد شرقي روبروي بيمه ايران32724113
فارسگلچينلار شهر قديم چهارراه پيروزي جنب تاکسي تلفني نويد فروشگاه52348262
فارسداروخانه دکتر سعيدزادهخرامه-خيابان امام خميني-روبروي شهرداري قديم-پلاک26832721700
بوشهرفروشگاه نايسبرازجان-خيابان فردوسي-آرايشي ياس34220120
فارسشاديلار شهرقديم خيابان طالقاني پاساژبرليان52331610
فارسفروشگاه آسيافارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،ش جهان ارا،خيابان مبعث،بلوار پاسداران،پ 1،ط همکف138439070
فارسامينيفارس،قيروکارزين،مرکزي،شهر قير،نويد،ميدان رضوان،کوچه سربازار،پ 304،ساختمان بازار،ط همکف54526299
بوشهرفروشگاه بيژنديلم-بازار بزرگ دريم لند-طبقه همکف-پلاک6733245313
بوشهرفروشگاه درداندير-خيابان مخابرات-جنب شيريني فروشي نانک35422198
فارسبهداشتي مازيارفيروزآباد-بلوار پاسداران-نبش کوچه ساحلي-جنب درمانگاه سپاه-پلاک138724173
بوشهرفروشگاه سيببرازجان-بلوار امام حسين-چهارراه بازار-پلاک16433425911
فارسفروشگاه مارينافارس،داراب،مرکزي،شهر داراب،م انقلاب،خيابان شهيد چمران،ميدان باغ ملي،پ 0،ط همکف53563840
فارسفروشگاه هجرت3آباده-خيابان امام-جنب بانک قوامين44343505
فارسگيلاسفسا فلکه شهرباني روبروي استاديوم ورزشي انقلاب53340911
فارسفروشگاه حبابسروستان-خيابان شهيد موسوي-روبروي مجتمع تجاري سپهر37846904
فارسفروشگاه آوافارس،شيراز،مرکزي،شهر شهرجديدصدرا،صدرا،بلوار حافظ،خيابان پيشگامان،پ 0،82،ط همکف136414246
فارسفروشگاه زنوسشيراز-پاساژ زيتون-طبقه دوم پلاکf25438328680
فارسرضاپورشهر قديم لار چهارراه ميدان پاساژ فرامرزي فروشگاه52341610
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر دهقانيگچساران-مصيري-خيابان اصلي(امام)-پلاک5942644966
بوشهرآرايشي بيس مايشهرکاکي-خيابان بازار-بيس ماي35312568
فارسفروشگاه هفت قلمقائميه-ميدان امام-جنب مسجد بازار-پلاک13442412661
بوشهرگالري سرمهبوشهر-تنگک2-خيابان اصلي33579203
کهگيلويه و بويراحمدداروخانه دکتر نيکبختياسوج خيابان زاگرس32225327
فارسفروشگاه گلرنگفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،سهل آباد،خيابان سهل آباد،کوچه 30،پ 0،ط همکف37324389
فارسفروشگاه مهربانولار-شهرقديم-چهارراه پيروزي-روبه روي پاساژ طلايي-پلاک13452342822
فارسسروش تجارت شيرازفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،جهاد سازندگي،کوچه 16خاکشناسي[4جهادسازندگي]،خيابان جهادسازندگي،پ 84،ط همکف32299308
فارسداروخانه دکتر مسلميفارس،اقليد،مرکزي،شهر اقليد،خ معلم،کوچه اميدوار،کوچه مسجد جامع،پ 0،ط همکف44226695
فارسآراميسقير بازارقديم54525829
بوشهرفروشگاه مهر بانوبوشهر-بهمني ميدان رفاه-روبه روي رفاه33443176
فارسنرمينهمرودشت - خيابان هفت تير خيابان شهيد نامجو روبروي ورودي پاساژ روحاني فروشگاه نرمينه43222254
فارسگالري سيتي سنترکوار-بلوار امام خميني-بعد از بانک تجارت نبش خيابان وحدت37822768
فارسگالري رستميکارزين-بلوار فرهنگ-پلاک4254553940
بوشهرداروخانه دکتر بنکداربوشهر،دير،مرکزي،شهر بندردير،شهيد سيابخش،کوچه آبدوني،کوچه جهانگيري،پ 0،ط همکف34429838
فارسياساکبرآبادکوارخيابان مجدوليعصرخيابان امام خميني37802061
کهگيلويه و بويراحمدياسدهدشت خيابان شهيدنورالديني روبروي پيش دانشگاهي رضوان32266001
کهگيلويه و بويراحمدگالري گلدن رزکهگيلويه وبويراحمد،باشت،مرکزي،شهر باشت،ولي عصر،کوچه فرعي 8 [شهيد علي بخش سينايي]،خيابان ولي عصر،پ 1،پاساژ برماس (سعدي)،ط همکف32620349
فارسفروشگاه ايرانشهرک گلستان-ميدان غدير-بازارچه غدير-پلاک21236208519
فارسبهداشتي نيلاجهرم-ميدان شهدا-ابتداي رجايي54222968
فارسداروخانه روزانه کوثرشيراز-شهرجديدصدرا-فاز2صدرا-ميدان ولايت-اول بلوار کوثر58009906
مرکزيبهادرياراک - خيابان آيت الله سعيدي - کوچه شهيد عيوضي - پلاک 932275107
لرستانداروخانه شفالرستان،اليگودرز،مرکزي،شهر اليگودرز،بازار،کوچه 8 متري ابوالفضل،خيابان امام،پ 0،ط اول42223133
لرستانفروشگاه عباسيلرستان،دلفان،مرکزي،شهر نورآباد،مرکزشهر،کوچه ((خزايي))،خيابان وليعصر،پ 0،ط همکف37352384
لرستانفروشگاه طراوتلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،ناصرخسرو،کوچه جلال آل احمديکم[ش رضاملکشاهي]،خيابان ناصرخسرو،پ 30،ط همکف33239551
مرکزيتعطيلاتاراك ابتداي خ قائم مقام08632248977
لرستانملتخرم آباد خيابان 30 متري پژوهنده نبش کوچه آراسته 1 پلاک 133221205
قمپديدهقم خ نيروگاه 16متري زنگارکي مقابل فضاي سبز38749222
لرستانسوپرمارکت گودرزيلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،علي آباد،کوچه شهيد عباس نصرالهي،خيابان 45 متري بسيج،پ 55،ط همکف42446500
لرستانچگنيبروجرد چهارراه باغ ميري اول خيابان بحر العلوم22612542
مرکزيخليليساوه خ شريعتي نرسيده به ميدان فلسطين جنب بانک ملي42240391
مرکزيارکيدهساوه مامونيه شهر پرندک بلوار ولي عصر چهارراه مدرسه45284189
مرکزيدانشمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،محسني،کوچه شهيداميني،خيابان محسني،پ 0،ط -1شرقي32221487
مرکزيناصري نيامامونيه خيابان امام کوچه امام زاده سيد منصور پلاک 245228424
لرستانداروخانه يوسفيلرستان،دلفان،مرکزي،شهر نورآباد،مرکزشهر،کوچه شهيد جعفرزاده،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف32731772
مرکزيداروخانه دکتر کلانتريمامونيه شهر خشکرود خ امام خميني تقاطع شهيد رجايي پ 5545423189
قمداروخانه وامققم،قم،مرکزي،شهر قم،شهرک منتظرالمهدي،کوچه کلهري 32،بلوار شهيدکلهري،پ 0،ط همکف37201990
لرستانطولابيلرستان خرم آباد ميدان کيو خ وليعصر اول خ 16 متري پ 1 بعد از داروخانه دکتر احمدي نژاد33235035
لرستانفتاح نژادلرستان خرم آباد خ انقلاب بعد از سه راه الشتر جنب اتوبار همسفر باران پ 133211780
لرستانفروشگاه احدپورلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،شهدا،خيابان آيت اله کاشاني،بن بست فيروزه،پ 19،ط همکف65334437
لرستانفروشگاه پورسعيدلرستان،پلدختر،مرکزي،شهر پلدختر،22 بهمن،خيابان ساحلي جنوبي،خيابان 7 تير،پ 14،ط همکف32224888
قمهايپر آرايشي کارنقم . شهرک قدس . وليعصر شرقي . نبش کوچه 51 هايپر آرايشي کارن32602661
قمداروخانه دکتر کاويانيقم بلوار نيايش37305121
مرکزيدفتر تجهيزات پزشکي تندرستي جاويددليجان خ بهشتي جنوبي روبروي بيمارستان امام صادق پ 144233760
قمصادقيقم خ 24متري کاشاني مقابل مدرسه فلسطين خ روح اله خميني38835921
مرکزيداروخانه حميدمرکزي،محلات،مرکزي،شهر محلات،چهارراه استقلال،کوچه شهيدمهدي آشوري،خيابان امام خميني،پ 0،مجتمع شفاء،ط زير زمين63223488
لرستان-لرستان،اليگودرز،مرکزي،شهر اليگودرز،خيابان معلم،خيابان معلم،خيابان مدرس،پ 0،ط همکف42247630
لرستانماتيکخرم آباد ابتداي خيابان مطهري پلاک 233206139
لرستاناداوياليگودرز چهار راه شاهد ابتداي خيابان شاهد روبروي دبيرستان شاهد پلاک243333210
قممشکاتقم - دورشهر- کوچه 18- بين فرعي 3 و 5 پلاک 137839974
مرکزيپاستورمرکزي،اراک،مرکزي،شهر اراک،باغ ملي،کوچه کرامت،ميدان شهدا،پ 2،ط همکف32223407
لرستانشيخي پوربروجرد خ راهنمايي قبل از داروخانه دکتر نمازي پ 142620949
مرکزيداروخانه دکتر محمدي فرساوه -شهر پرندک -شهرستان زرنديه خ22 بهمن جنب دفتر پست پ 3445284030
لرستانبهداشتي آلالرستان اليگودرز.خ امام روبروي پاساژ وليعصر پلاک 143330135
مرکزيآلويناراک - مهاجران - بازارچه غربي پلاک 138612415
لرستانعبدالهيلرستان کوهدشت ميدان امام پائين تر ازداروخانه شبانه روزي پ 132639586
لرستانداروخانه اشتريمعمولان خ امام روبروي پمپ بنزين32252462
لرستانکلاسيکنورآباد خ امام جنب داروخانه دکتر نعمتي33723208
قمياسقم خ آذر جنب پاساژ امام رضا37726068
لرستانداروخانه ابن سيناخرم آباد روستاي ماسور بعداز پل هوايي34232723
لرستانداروخانه دكترديناروندلرستان،پلدختر،مرکزي،شهر پلدختر،22 بهمن،کوچه شهيد جودکي،خيابان امام خميني،پ 2،ط همکف34224744
مرکزيحكمتاراك ابتداي خيابان حصار مقابل بانك تجارت32229605
مرکزي-مرکزي،ساوه،مرکزي،شهر ساوه،شهرک فجر فاز3،خيابان شهيدنديري،خيابان عمار،پ 0،ط همکف42252081
لرستانبيتابروجرد خيابان جعفري جنب پارک وحدت42244709
مرکزيفداييساوه بازار روبروي جواهري حيدري42222989
لرستانفروشگاه مهديلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،طالقاني،کوچه شهيدگيوه کي،بن بست شيرين،پ 41،ط همکف42600469
لرستانزينل پورخرم آباد خ انقلاب نبش کوچه سرهنگ کلانتري33216504
لرستان-لرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،سبزه ميدان،کوچه شهيد اکبر نمازي،خيابان امام خميني،پ 427،ط همکف33302412
مرکزيداروخانه سيدالشهدامرکزي،دليجان،مرکزي،شهر دليجان،خيابان طالقاني،کوچه شهيدعابدين فدايي،خيابان طالقاني،پ 67،ط -164228151
لرستانگالري کيشلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،بيمارستان،خيابان ناصرخسرو،خيابان دانش،پ 75،ط همکف33230234
قمداروخانه دکتر ابوالحسنيقم خ قائم پاساژ قائم پ 137207879
لرستانمارکخرم آباد ماسور پايين تر از چهارراه حافظ33623367
مرکزيداروخانه هدايتمرکزي،ساوه،مرکزي،شهر ساوه،بهزيستي،خيابان مشهدي جنوبي،خيابان شهيدلاجوردي،پ 1،ط همکف45223815
قمداروخانه خادمقم خ نيروگاه شيخ آباد نبش کوچه4038877654
مرکزيشجريساوه - مامونيه - خيابان مطهري نبش کوچه آزادگان پلاک 145220480
قماسلاميقم خاکفرج روبروي پارک بنيادي بين کوچه 27 و 29 پ 136648643
قمحسينيقم پاساژ الغدير زيرزمين پلاک3837752603
لرستانداروخانه دکتر جهانگيرلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،کورش،کوچه ش باراني بيرانوند،خيابان سرباز،پ 0،ط همکف33321816
لرستانولي عصرخرم آباد فاز 1 كيو خ هنر11 ابتداي خ آزاد خان صحرايي33238606
لرستاندکترعلي پوردرود خيابان 45 متري داروخانه دکتر علي پور43234213
لرستانداروخانه دکتر قودجانيلرستان - ازنا - خيابان فرعي آزادي پلاک 143431099
قمداروخانه تهذيبيقم ميدان جانبازان درمانگاه مصلي جنب پل37837747
قمداروخانه قرينهقم شهر قائم کوچه3537226793
مرکزيامينيکميجان خ امام نبش دفتر اسناد رسمي پ 135453399
مرکزيفروشگاه بزرگيمرکزي،خمين،مرکزي،شهر خمين،گوشه عظيم،خيابان شريعتي،کوچه شهيدگلمحمد طاهري[25]،پ 0،ط همکف46222430
مرکزيصالحياراک خ شهدا کشتارگاه بعداز مسجد ابوالفضل روبروي پيتزا پرسپوليس32225456
مرکزيايمانشازند خ انقلاب پايين تر از مصلا38221644
مرکزيماکياژساوه پرندک بلوار وليعصر نرسيده به داروخانه45282777
البرزفروشگاه پونکمشکين دشت شهرک بعثت بلوار فردوسي نبش خيابان دوم روبروي جانبو32771540
البرزفروشگاه البرزمرکزيکرج عظيميه بلوار استقلال حدفاصل سه راه و پل شورا نبش خيابان بهتويي32559845
البرزنگين آرمان زيباييشهريار سعيدآباد خيابان امام خميني پ2865596587
البرزفروشگاه توسليفرديس خيابان قريشي شمالي بين خيابان 29و31پ4836608540
البرزفروشگاه خليج فارس مهرشهرالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،مهرشهرفاز3،خيابان 309،بلوار امام خميني(ارم)،پ 0،ساختمان آتلانتيک 5،ط همکف133323225
البرزفروشگاه اميرکبيرتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،بلوار شهيد راغب،خيابان بهاره شرقي،پ 0،مجتمع تجاري قصر نور،ط همکف165174345
البرزفروشگاه هايپرپديده 1البرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،حيدرآباد،کوچه مسجد،خيابان عدل،پ 145،پاساژ سمناني،ط همکف20134525143
البرزفروشگاه خليج فارسکرج گلشهر نبش پونه غربي34522298
البرزفروشگاه خليج هميشه فارسالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،اسدآبادمهرشهر،کوچه شقايق 2،خيابان وليعصر،پ 630،ط اول33201617
البرزفروشگاه آذربايجانالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،باغستان،خيابان شهيدمحمدرضااکبري(گلستان 25)،بلوار ش مصطفي خميني شمالي( اشتراکي )،پ 0،ساختمان توحيد،پلاک آب 10882،ط اول،و234574049
البرزفروشگاه چارليالبرز،فرديس،مرکزي،شهر فرديس،شهرک ناز،خيابان دهم،خيابان بازارچه،پ 16،ط اول36515587
البرزفروشگاه بازار روز جهادتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهريار،شهرک وائين (شهريار)،خيابان بعثت 2،کوچه گلزار،پ 5،ط اول165295711
البرزفروشگلپاه رزگلدالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،دهقان ويلاي دوم،خيابان ش عطااله بحيرايي[ک ش بحيرايي]،بلوار شهيد دکتربهشتي،پ 0،مجتمع تجاري تخصصي البرز،ط همکف1734528411
البرزفروشگاه برهانيکرج کمالشهر خيابان امام خيابان ميعاد 23ابتداي کوچه جنب پروتئين ثمين پ3034707027
البرزداروخانه دكتر جمشيديمهرشهر بلوار شهرداري نبش 20333408877
البرزفروشگاه ياسينمارليك ميدان گلها ابتداي 20 متري مارليك روبروي بانك تجارت65156023
قزوينفروشگاه ثامنقزوين خيابان شهيد بابايي جنب پيتزا پل و فروشگاه آوينا33688371
البرزفروشگاه آرشانديشه فاز 1بلورا دنيامالي خيابان ارغوان هفتم غربي پ1765620105
البرزداروخانه شبانه روزي دکتر نجفيالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،کوي کارمندان جنوبي،خيابان ميرداماد،بلوار سرداران شرقي،پ 0،ط دوم32753139
البرزفروشگاه گلهاتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،مارليک،خيابان دکتر حسابي،بن بست سينا،پ 88،ط همکف65591928
البرزداروخانه دکتر اينانلوالبرز،اشتهارد،مرکزي،شهر اشتهارد،شهر اشتهارد،کوچه ش جواد قصابي،خيابان معلم،پ 0،ط همکف37726094
البرزفروشگاه بانهالبرز،کرج،مرکزي،شهر محمدشهر،محمد شهر،بلوار امام خميني (جاده مرد آباد )،خيابان مصطفي خميني (بختياري )،پ 0،ط همکف36316612
البرزفروشگاه شوينده نجارزادهانديشه فاز 3بازار روز بزرگ انديشه لاين وسط65562226
البرزداروخانه دکتر فيروزبختالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،عظيميه،ميدان مهران،خيابان نداي جنوبي،پ -208،ط دوم232571117
قزوينفروشگاه پاکلندقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،نوروزيان،کوچه حکمت پنجاه ويکم،بلوار دانشگاه امام خميني،پ 0،ط همکف33671227
البرزفروشگاه قيمت شکنکرج چهارراه دولت آباد بازار لاله32771576
البرزفروشگاه گلستانمهرشهر گلستان يکم خيابان اصلي روبروي خيابان مدرس33404710
البرزداروخانه جهانماكرج-شهرك جهان نما 20متري سرو قطعه 74 ناجا32314609
البرزفروشگاه سارينا کيشکرج دولت آباد نبش ابوسعيد 11نبش کوچه حسين علي ماندگار32702362
البرزفروشگاه بنبامينانديشه فاز 1 شهرک مريم نبش خيابان شهداي گمنام جنب سوپرمارکت خانواده65357395
البرزفروشگاه غرفه 26 بازار روزحسن آباد بازار روز حسن آباد ط 232541330
البرزفروشگاه ترنمطالقان شهرک بلوار طالقاني کوچه شهيد افشين يارصادقيان44724347
البرزداروخانه شبانه روزي مرکزي شاهين ويلاالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شاهين ويلا،خيابان چهارم شرقي،خيابان شاهين ويلا،پ 130،پلاک قديم 132،ط همکف34421090
البرزفروشگاه نيماکرج ميدان نبوت مرکز خريد مهستان طبقه دوم پ 32232560322
قزوينداروخانه دکتر جواهرچيانقزوين سگزآباد روبروي درمانگاه بهداشت نبش کوچه نسترن34779436
قزوينداروخانه دکتر جعفريقزوين خيابان فردوسي اول کوچه حمام پاک پ7032233511
البرزفروشگاه لوکسسرآسياب 20متري مارليکنرسيده به ميدان گلها روبروي بانک تجارت داخلي پاساژبعث65100412
البرزداروخانه دكتر گنجعليجوادآباد شاهين ويلا خ اصلي ابتداي خ قلم34554747
البرزفروشگاه آرش45متري گلشهر نبش کوکب شرقي پ12333150070
البرزفروشگاه كيش كالاشهريار خ محسني روبروي داروخانه مميز65292909
البرزفروشگاه غرفه16کرج ساساني ميدان امام حسين بازار روز البرزغرفه1632824164
البرزفروشگاه خليج فارسفرديس فلکه پنجم چهارراه قريشي روبروي کارواش 7736501013
البرزداروخانه شبانه روزي آذرباغستان شرقي بين بوستان 4و5 مقابل مخابرات پ19534318347
البرزفروشگاه برگ سبزکرج چهارراه کارخانه قند ميدان شهيد فهميده32775664
البرزفروشگاه خليج فارسکرج زمين هاي خانم انصاري نرسيده به پل شهداي پليس خيابان خيام شرقي34655521
البرزداروخانه آلمانيالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،بهار،خيابان شهيدعلي ميرزايي ( فروغي )،خيابان شهيددکتر بهشتي،پ 383،ط همکف32244655
البرزفروشگاه پيمان بازار روز فاز3تهران،شهريار،مرکزي،شهر انديشه،انديشه فاز 3،خيابان رودکي جنوبي،خيابان شهرداري غربي (نبوت)،پ 3،مجتمع گلسار ورودي اول،بلوک B 32،ط چهارم،و1365562204
البرزداروخانه حکيم فارابيفلكه اول گوهردشت خ يكم غربي34408671
البرزفروشگاه حامدکرج محمدشهر کوچه محيا جنب پمپ بنزين زهره پ5534091772
البرزداروخانه دکتر دانش مهرسه راه گوهردشت وليعصر4 ساختمان پزشکان مريم32707895
البرزفروشگاه گلپاالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،جوادآباد (شاهين ويلا)،کوچه پنجم،خيابان ش منصوري (قلم )،پ 50،ط همکف34559616
البرزداروخانه دكتر ميرکاظميچهارصد دستگاه خيابان اصلي نبش لاله 832717524
البرزفروشگاه پاناانديشه فاز 3 مجتمع نگارستان طبقع همکف واحد666942542
البرزفروشگاه ويولتتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،مارليک فاز3،کوچه بازارچه خليلي يکم،کوچه بازارچه خليلي سوم،پ 38،ساختمان ستاره،ط سوم665103081
البرزفروشگاه رضاگوهردشت خ رستاخيز روبروي بانك ملي پاساژ رستاخيز34444217
البرزفروشگاه بارانکرج گوهردشت خيابان اتحاد ج مسجد الرحمن34205419
البرزفروشگاه شوينده 110سرآسياب خيابان امام خميني نرسيده به چهارراه بهشتي65158373
البرزفروشگاه تيناتهران،شهريار،مرکزي،شهر انديشه،فاز 1انديشه،ميدان آزادگان،خيابان شقايق دوازدهم شرق،پ 38.1،مجتمع سعيد،ط همکف65519381
البرزداروخانه رسالتنظرآباد خ آيت اله كاشاني محله رسالت پ13445354385
البرزفروشگاه فريدونيملارد سرآسياب خيابان امام خميني بازار روز شهيد رجايي پ386طبقه همکف واحد14965104081
البرزداروخانه شبانه روزي دکتر سعيديالبرز،کرج،مرکزي،شهر کمالشهر،خرمدشت،خيابان ياسرپنجم،خيابان وليعصر،پ 443،ساختمان ميقات،ط همکف34815577
البرزداروخانه شبانه روزي دکتر ايلبگي زادهالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،گلشهر،خيابان اختر شرقي،بلوار شهيدحميدشمس (45متري گلشهر)،پ 0،ط دوم34609966
البرزفروشگاه جباريالبرز،فرديس،مشکين دشت،شهر مشکين دشت،شهرمشکين دشت،خيابان ياسين،کوچه شهيد حسين آبادي،پ 22،ط همکف36206180
البرزفروشگاه چگنيانديشه فاز1 خيابان شقايق دوم روبروي داروخانه محبي پ1065517178
البرزفروشگاه غرفه19جاده ملارد خيابان اهري بازار روز اهري36650759
قزوينفروشگاه رضاقزوين،البرز،مرکزي،شهر الوند،آيت اله مطهري،خيابان امام خميني،خيابان آيت اله مطهري،پ 81،ط همکف32245687
البرزداروخانه شبانه روزي كيانمهرکيانمهر بلوار آزادي ج درمانگاه مهرگان33207773
البرزفروشگاه پديدهتهران،شهريار،مرکزي،شهر شهر جديد انديشه،انديشه فاز يک،خيابان شقايق چهارم شرقي،بلوار شهيد دنيا مالي،پ 731،ط اول65520216
البرزفروشگاه رنگدونهگوهردشت بلوار انقلاب بين 9و10شرقي34448435
قزوينداروخانه دکتر غياثوندقزوين نصرآباد خيابان امام روبروي مخابرات33595488
البرزفروشگاه رويالشهريار شهرك مصطفي خميني فلكه اول نبش ميلاد 2و4پ1565762347
البرزفروشگاه کارخانه به خانهکرج خيابان آبان روبروي شارپ32400409
قزوينفروشگاه سپيدقزوين،البرز،محمديه،شهر محمديه،منطقه 5 جانبازان،کوچه سرو بيست وپنجم،بلوار امام خميني،پ 1،ط همکف32567020
البرزفروشگاه ارکيدهحصارک خيابان فروردين بين 8متري وليعصر و کوچه شهيد عبدالله بهزاد34638812
البرزفروشگاه احمديفرديس خيابان امام حسن روبروي سازمان آبرساني پ6536638294
البرزفروشگاه اميرالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،باغستان،خيابان شهيدمحمدرضااکبري(گلستان 25)،بلوار ش مصطفي خميني شمالي( اشتراکي )،پ 113،مجتمع مهرگان،ط اول134307258
البرزداروخانه دكتر بيگلركرج ميانجاده بلوارامام خميني نرسيده به پل حيدرآباد34573647
البرزفروشگاه پريماشهريار خيابان وليعصر روبروي بيمارستان امام سجاد پاساژ حافظ انتهاي پاساژ65273799
البرزفروشگاه نرگسگرمدره بلوار اميرکبير نبش کوچه سوم36103486
البرزداروخانه شبانه روزي دکتر راستگوتهران،شهريار،مرکزي،رزکان،روستا رضي آباد بالا،رضي آباد بالا،کوچه طباطبائي،خيابان بسيج،پ 0،ط اول265646774
البرزفروشگاه نرخ شکنالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شاهين ويلا،خيابان چهاردهم شرقي (43)،خيابان قلم،پ 0،ساختمان ونوس،ط همکف34329072
البرزداروخانه دکتر خسرويگرمدره شمالي خيابان مسجد مهدي ج پمپ بنين نبش کوچه توحيد36102255
البرزفروشگاه اميرکرج بلورا دانش آموز خيابان ابن سينا32749519
البرزفروشگاه نگارکرج بلوار موذن خيابان پيروزي شمالي مجتمع کيامال طبقه دوم واحد13634231788
يزدفروشگاه ابوطالبييزد،اردکان،مرکزي،شهر اردکان،جعفرخان،کوچه شماره 15 (شهيد ابوطالبي )،بن بست شماره 102،پ 19،ط همکف45644617
هرمزگانگالري دارابيبندر عباس امير اباد خ زيتون روبروي پارک بانوان پ4643554030
يزدگالري بمانيابرکوه-خيابان شهيد بهشتي-جنب بانک ايران زمين-پلاک 10433282930
کرمانعليرضاييانار خيابان امام خميني روبروي بانك مسكن33228010
کرمانداروخانه دکتر فاتحيکرمان،سيرجان،پاريز،شهر پاريز،دهنو،کوچه قبرستان،خيابان صاحب الزمان،پ 0،ط همکف42392260
کرمانداروخانه دكتر دماوندياسلام اباد-خ شورا-روبروي شبكه بهداشت43366061
کرمانگالري عموئيکرمان رفسنجان خ ثارالله پ42 روبروي مدرسه 4234256327
کرمانگالري سلطاني نژادکرمان-بلوار امام حسين-کوچه 19-پلاک2232529334
هرمزگانگالري تميزجزيره قشم-هلر-جاده اصلي-پلاک335243262
هرمزگانآرايشي سهرابيميناب-هشتبندي-روبروي مصالح فروشي42394100
کرمانگالري شهداديمنوجان-بلوار خليج فارس-خيابان امام43300840
کرمانگالري ماه پريبم-ميدان امام حسين44429309
کرمانگالري رعناسيرجان-خ ايت اله سعيدي-كنار بانك صنعت و معدن42251642
کرمانداروخانه دكتر سالاريبافت- خ امام - روبروي دادگستري34228892
کرمانگالري بزرگ زرينکرمان-خيابان 24 آذر- بين کوچه 31 و3332461315
کرمانآرايشي بهداشتي نگين شهرکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،شفا،خيابان تربيت دوم،خيابان رسالت،پ 126،ط همکف43311604
کرمانگالري جهانشاهيکرمان،عنبرآباد،مرکزي،شهر عنبرآباد،بلوار امام،کوچه امام 9،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف43290452
هرمزگانگالري بهشت جنوبهرمزگان،قشم،مرکزي،شهر درگهان،بازار،خيابان ساحلي،خيابان ساحلي مجتمع (دريا)،پ 2014،مجتمع دريا،ط اول35273800
کرمانمرکز خريد تژهکرمان،زرند،مرکزي،شهر زرند،رفسنجان،کوچه 7،خيابان رفسنجان،پ 0،ط همکف33439609
کرمانگالري نگينكرمان-خ والفجر-فروشگاه نگين32443055
کرمانفروشگاه پاکيزهماهان-خيابان امام-جنب داروخانه احمدي32226641
هرمزگانگالري سياحيرودان-خيابان امام-پشت پاساژ مرواريد42887577
کرمانهايپر مارکت توت فرنگيکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،والفجر،خيابان ميثم،کوچه ميثم 5،پ 0،ط اول33478829
کرمانداروخانه پاستورکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،خرم آباد،خيابان شهيد آويني،خيابان امام سجاد،پ 20،ط همکف42293725
کرمانگالري ياسمينكرمان- خيابان باقدرت شرقي- جنب كوچه 1432216489
کرمانرئيسيقلعه گنج روبروي داروخانه دكتر دانش كاظمي36220611
هرمزگانگالري ماتيکهرمزگان،حاجي آباد،مرکزي،شهر حاجي آباد،ميدان امام خميني،ميدان امام خميني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف35430373
هرمزگانفروشگاه خطيبي و پسرانجزيره قشم-بازار قديم-جنب بانک تجارت-ابتداي لاين لاله35228595
کرمانگالري حناکرمان-بزرگراه آيت الله خامنه اي-بلوار پرديس-خيابان امام سجاد-روبروي سجاد 25-پلاک2433237768
کرمانگالري پاليزکرمان،رفسنجان،کشکوئيه،شريف آباد،روستا علي آبادسادات،حسن آباد زندي،کوچه مسجد 7،کوچه حسين 3،پ 0،ط همکف34390897
کرمانشوينده بهداشتي مسعودکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،سلسبيل،کوچه سرباز 44،خيابان سرباز،پ 0،ط همکف33335115
هرمزگانگالري ساريناحاجي آباد-ميدان امام-جنب داروخانه دکتر افتخاري35424920
کرمانگالري جزيرهکرمان،زرند،مرکزي،شهر زرند،فردوسي،کوچه جمهوري اسلامي 3،خيابان محرم،پ 44،ط همکف43369157
کرمانگالري سبحانكرمان-شهرك ايرانمنش-فاز2-خ ثامن الائمه-نبش ك533214409
کرمانحس برترکرمان،بم،مرکزي،شهر بم،بلوار امام،خيابان مکتب الزهرا،بلوار معلم،پ 211،ط همکف44340824
کرمانگالري ياسبم- بلوار کارگر-ميدان پنج علي زاده-حدفاصل کارگر 6-834313927
هرمزگانگالري مشمومجزيره قشم-بازار قديم-روبرو اسکله-لاين اتحاد-پلاک17635227897
کرمانگالري برليانکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،بلوار هوانيروز،کوچه 12 متري،کوچه شقايق 10،پ 0،ط همکف32819393
کرمانگالري سدناکهنوج-خيابان پاسداران-اول خيابان-سمت چپ43202795
کرمانفروشگاه اتحاديه فرهنگيانکرمان-خيابان نماز-خيابان عرفان-فروشگاه اتحاديه فرهنگيان32725111
کرمانگالري نيايشکرمان،رودبارجنوب،مرکزي،شهر رودبار،بلوار امام خميني،بلوار امام خميني،کوچه امام خميني 5،پ 0،ط اول43572007
کرمانگالري رضويکرمان،سيرجان،مرکزي،شهر سيرجان،بازار،کوچه دکتر اميني،خيابان امام،پ 0،پاساژ علي بن ابيطالب،ط همکف32610164
هرمزگانگالري ژيلاهشتبندي-روبرو نانوايي مشايخي42412393
کرمانشوينده بهداشتيد آي هانکرمان،جيرفت،مرکزي،شهر جيرفت،مدرس،کوچه 7 تير شرقي 4،خيابان 7 تير شرقي،پ 0،ط همکف43211071
کرمانداروخانه دكتر مددي زادهکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،سلسبيل،کوچه دستغيب 29،خيابان دستغيب،پ 0،ط همکف33411444
کرمانداروخانه دکتر خواجوييسيرجان زيدآباد بلوار شهيد مطهري خيابان امام پايين تر از مسجد42394899
کرمانفروشگاه تامين اجتماعيکرمان،کرمان،مرکزي،شهر کرمان،امدادگر،کوچه کارگر 24،کوچه متقيان،پ 1،ط همکف32260062
کرمانداروخانه دکتر شکيبائيکرمان،کرمان،ماهان،شهر ماهان،آستانه،خيابان ولايت،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف33772551
کرمانگالري اکبري پورکرمان-خ سرباز-کوچه 14-ميدان اميرالمومنين-نبش کوچه اميرالمومنين33335879
کرمانگالري سرحديکرمان بزرگراه امام قبل از پل ابوذر روبروي هتل گواشير پ6532522331
کرمانگالري شمسيرفسنجان-ميدان شهيد پرتوي-پلاک2534227348
کرمانداروخانه دادالهيشهربابك خ امام34220044
کرمانداروخانه دکتر عباسلوسيرجان بلوار وليعصر جنب درمانگاه سيب42309247
کرمانداروخانه دکتر حيدريکرمان،رفسنجان،کشکوئيه،شهر کشکوئيه،کشکوئيه،خيابان سعيدي،بلوار امام حسين (ع )،پ 0،ط همکف34391362
کرمانگالري مداحي پورجيرفت چهارراه دهخدا جنب اداره آموزش و پرورش پ4243211600
کرمانداروخانه فرهنگ(حسابداري مشترکسيرجان-خ شريعتي-جنب مخابرات33234990
کردستان-مريوان:چهرراه شبرنگ پاساژخورشيد پلاك 1234522636
کرمانشاهاکبريکرمانشاه بازار اسلامي راسته اول سوق دوم پلاک2334248426
همداننيوکارنهمدان سه راه هنرستان ابتداي بلوار هنرستان پلاک5638320668
کرمانشاهفروشگاه عليسرپل ذهاب خ راه كربلابعد از چهارراه اصلي قبل از داروخانه دکتر خضري حسيني42226351
ايلامفزونيايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،فرودگاه،کوچه ش نورزاده،بلوار مصلي،پ 0،ط همکف33348789
کرمانشاهصحرائي فرکرمانشاه بازار زر گرها پلاک20138239868
کرمانشاهزين الدينيكرمانشاه ميدان امام حسين بلوار رودکي روبروي پمپ بنزين جمشيدي34267451
ايلام-ايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،رسالت،کوچه رسالت 12،خيابان رسالت،پ 0،ط اول33426260
همدانپيريائيهمدان،ملاير،مرکزي،شهر ملاير،خيابان بسطامي،کوچه شهيد رحمان ونايي،کوچه شهيد عبدالرضا حاتمي،پ 0،ط سوم32232257
کرمانشاه-كرمانشاه شهرك معام بلوار عطار نبش كوي نهم پلاك2334263623
همدانداروخانه دكتر سعيديانهمدان خ شهدا فلكه مفتح32527365
کرمانشاهقنبرنژادکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک ظفر،بلوار شهيد اسماعيل دقايقي،کوچه پنجم،پ 0،218046،ط همکف34295350
همدانپرشههمدان خ بوعلي سرپل يخچال جنب كتاب فروشي ابن سينا پلاك432523559
کرمانشاه-کرمانشاه شهرک پرديس بين شهرک صدرا جنب دانشکده پلاک3 غرفه337202393
کرمانشاه-بلوار رودكي فروشگاه بزرگ الهي پ 8334283932
کرمانشاهسهيلكرمانشاه حافظيه خ چهل متري دوم روبروي مدرسه راهنمايي حافظيه34236588
همدانگيوينهاوند چهارراه آزادگان پلاک2033248813
کرمانشاهفرحانکرمانشاه،کنگاور،مرکزي،شهر گودين،گودين،کوچه شهيد فتح الله گوديني،خيابان شهيد رجايي،پ 0،ط همکف48142100
همدانشرکائيهمدان خيابان چرم سازي کوچه سنگي خيابان 12متري عقيل پلاک2234428244
کرمانشاهتعاوني مصرف مخابراتکرمانشاه چهار راه بسيج بالاتر از سرپرستي بانک انصار پلاک26938222277
همدانآريانهاوند خ آزادگان سرپل مدرس43245956
ايلاممحموديايلام خيابان سعدي جنوبي کوچه شهيد رشيدي پلاک1133331824
کرمانشاهفروشگاه سعيداسلام آباد بازار بمبي غرفه 7845239571
کرمانشاهعارفيکرمانشاه،پاوه،مرکزي،شمشير،روستا دوريسان،کرمانشاه پاوه سمت راست،خيابان اصلي،کوچه [حميديان]،پ 0،ط اول47220034
کرمانشاهاحمديکارمندان ايستگاه 2 نبش کوچه دوم ميدان جوان پلاک12034217253
همدانخليليهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،دباغخانه،خيابان اکباتان،کوچه دباغ خانه،پ 96،پاساژ اکباتان،ط اول32517502
همدانمراديکبودرآهنگ ميدان امام خيابان شهيد باهنر پلا ک1135281179
کرمانشاهفروشگاه اميرکرمانشاه،قصرشيرين،مرکزي،شهر قصرشيرين،تپه موسي،بلوار زينبيه،کوچه حسينيه الزهرا،پ 1051،ط همکف44423831
همدانچگنيملاير بازار بزرگ راسته بازار32223419
همداننوروزيهمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،ميدان شيرسنگي،کوچه فجر،کوچه گلستان،پ 0،ط همکف32520572
ايلامآرايشي ريوايلام خيابان طالقاني کوچه ربروي بانک مسکن مر کزي پلاک66643336329
ايلاممنصوريايلام ابتداي خ صاحب الزمان33314265
همدانباوندينهاوند ميدان پاي قلعه بالاتر از مسجد جامع33324650
همدانصالحيكبودر آهنگ خيابان مطهري سه راه مطهري34254628
کرمانشاهفروشگاه شوکاکرمانشاه خيابان مصطفي امامي نرسيده به چهارراه گلستان38254805
کرمانشاهداروخانه رازيپاوه خ انقلاب اسلامي داروخانه رازري27220909
کرمانشاهكريميكرمانشاه خيابان نقليه جنب مطب دكتر نصير38310460
ايلامداروخانه دکتر متينايلام،ايلام،چوار،ارکوازي،روستا بان کلوالي،بالاي بان کل ولي،کوچه اسماعيلي،کوچه نظري،پ 0،ط همکف33850650
ايلامجهشيايلام،ملکشاهي،مرکزي،شهر ارکواز،اسيلوند،خيابان فرهنگ،کوچه ابوذر،پ 0،ط همکف33853261
کرمانشاه-کرمانشاه بازار روبروي مغازه موسوي وين الديني مغازه چهارم سمت چپ پلاک1137232690
کرمانشاهاحساني مهرکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک دادگستري،بلوار شهيد محمد نيکپور،خيابان 20متري،پ 0،ط اول38274160
کرمانشاهفولادياسلام اباد غرب پشت بيمارستان بلوار معلم نبش کوي معلم 634535256
کرمانشاهتعاوني مصرف فرهنگيانکرمانشاه،دالاهو،مرکزي،شهر کرندغرب،ميدان امام،خيابان دلنواز،خيابان وليعصر،پ 0،ط همکف43722730
کرمانشاهصيفيکرمانشاه ميدان فاطميه خيابان مصوري ابتداي خيابان بهار روبروي بانک صادرات پلاک9237201945
کرمانشاهآويز كنقصرشيرين روبروي مغازه آقاي يادگاري پلاک2242425416
کرمانشاهفلاح منشکرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 6 جنب بانک صادرات پلاک1834411145
کرمانشاهآرايشي اوستاکرمانشاه خيابان نواب راسته تاريکه بازار (طلافروشها) بالاتر از مسجد شافعي پلاک6337273575
کرمانشاهداروخانه دكتر يوسفيپاوه خ انقلاب27228182
کرمانشاهآرايشي وبهداشتي نقشبنديپاوه خ انقلاب پاساژ آژندپايين تراز داروخانه سينا47221738
کرمانشاهمؤمنهکرمانشاه چهارراه ارشاد پلاک30138254793
کرمانشاهچاوشانيکرمانشاه خيابان رودکي روبروي داروخانه مر غزار پلاک2834281803
کرمانشاهپايکارکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،شهرک پرديس،بلوار شقايق،کوچه 273 بلوک 88ق 18،پ 0،ط همکف37263080
همدانخليليهمدان روبروي شهرک الوند خيابان الوند پلاک1034252425
همدانداروخانه دكتر لشنيملاير بلوار نبوت روبروي بيمارستان عرضي33323200
کرمانشاهرستميكرمانشاه سبزه ميدان گمرك كهنه37270446
کرمانشاهشمشاديروانسر خيابان امام خميني بازارچه مرزي پلاک63346525218
همدان-همدان حصار امام پايين ترا ز ايستگاه پلاک80934223882
ايلامفروشگاه رشيد زادهايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،سعدي،خيابان سعدي جنوبي،خيابان عبداللهي،پ 0،ط اول32382694
ايلامپور ماسبيايلام خيابان شهيد مطهري کوچه رندان جنب حاتمي33340067
کرمانشاهخلجيهرسين خيابان امام جنب بانک مهر اقتصاد45129829
ايلامشيخيايلام ملكشاهي ميدان شهيد بهشتي خيابان آيت پاساژ مركزي روبروي دكتر جهانگرد سمت چپ غرفه 134223653
کرمانشاهکاوهکنگاور ميدان آزادي ابتداي خيابان شريعتي48223561
ايلامرفيعيايوان خيابان امام پلاک733238536
ايلام-ايلام خيابان عبدالهي جنب پاساژ ميلاد نور پلاک 1733423422
کرمانشاهسليماني پورياکرمانشاه،کنگاور،مرکزي،شهر کنگاور،کارخانه يخ،بلوار انقلاب،خيابان شريعتي،پ 0،ط همکف48223558
کرمانشاهکالا پزشکي شفاکرمانشاه،جوانرود،کلاشي،شروينه،روستا شروينه،سمت راست جاده،خيابان اصلي،کوچه سعيدي،پ 0،ط همکف46230921
کرمانشاهداروخانه دكتر فعله گريسنقر خ شهيد بهشتي روبروي تامين اجتماعي48434193
کرمانشاه-پاوه بازارچه مرزي غرفه D446230016
کرمانشاهنصرآباديکرمانشاه،سرپل ذهاب،مرکزي،شهر سرپل ذهاب،فولادي،بلوار راه کربلا،کوچه مجتمع مسکوني شهيد شيرودي،پ 0،مجتمع مسکن مهر شهيد شيرودي،ط ششم2142233151
کرمانشاهنوروزيکرمانشاه بلوار طاق بستان نبش کوچه107 پلاک2034295647
کرمانشاهداروخانه دكتر خداياريكرمانشاه چهاراه اول جعفرآباد نبش پاساژ فرش فروشها37284702
همدانپانيذملاير خ اراک روبروي بانک تجارت32255017
کرمانشاهفتحيجوانرود خيابان طالقاني پلاک5846133256
کرمانشاهداروخانه دكتر محموديروانسر -روبروي سراب-جنب بانك صادرات پايين تر ازمطب دكتر كريمي26524391
کرمانشاهجاويدسرپل خ امام بالاتر از داروخانه مرادي روبروي سه راه شاهد42232014
کرمانشاهکد بانوي نمونهکرمانشاه ميدان مرکزي38355818
کرمانشاهآرايشي آنااسلام آباد خيابان شهيد مفتح بازار 22 بهمن روبروي نانوايي خسروي45239669
کرمانشاهداروخانه دكتر سليمانيصحنه خ كاشاني جنب مطب دكتر كاظمي32223984
کرمانشاهخسرواني مهرکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،سعدي،چهارراه دانشسرا،خيابان سعدي،پ 215،ط همکف37294396
کرمانشاهکبيرکرمانشاه فرهنگيان فاز2ايستگاه7 به سمت کار مندان جنب قنادي بادامک پلاک70034297166
کرمانشاهداروخانه دكتر عبدالهيپاوه خ انقلاب اسلامي(اصلي)روبروي داروخانه سينا27220727
همدانخانوادههمدان خيابان سرگذر پايانه اتوبوسراني پلاک8032530396
کرمانشاهآسمانکرمانشاه شهرک جهاد خيابان آسمان روبروي آپارتمان قاسم 4 پلاک834310778
کرمانشاهفروشگاه رضازادهاسلام آباد خ مصطفي خميني پاساژ محمودي جنب مغازه آقاي منصوري45232862
کرمانشاهآرايشيmiss moonکنگاور خيابان امام روبروي اداره دارايي پلاک6048221799
کرمانشاهداروخانه دکتر احمديکرمانشاه،اسلام آباد غرب،مرکزي،شهر اسلام آبادغرب،22 بهمن،بلوار طالقاني،خيابان شهيد کلاهدوز،پ 7،پلاک آب1781،ط همکف45227604
گيلانشرکت افق آينده کاسپينگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،آتش نشاني،کوچه ده متري شقايق،بلوار شهيد مدرس،پ 0،ط همکف33851448
گيلانفخيميگيلان،رودسر،مرکزي،شهر رودسر،شهدا،خيابان شهدا،کوچه گلزار شهدا،پ -45،ط همکف34589684
گيلانفروشگاه چند منظوره رائيخمام- خ امام- روبروي کلانتري-34249253
گيلانداروخانه تالشانگيلان،طوالش،مرکزي،ساحلي جوکندان،آبادي انوش محله جوکندان،خيابان محمد غزالي،جاده اصلي انوش محله،پ 142،ط همکف44278485
گيلانداروخانه دکتر رحيميپره سر-خ امام44602080
گيلانهادي پوررشت- کمربندي شهيد بهشتي - سه راه لامپ سازي33342101
گيلانسوپرمارکت بزرگگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،سه راه الکتريک،بلوار آيت اله رودباري،خيابان شهيد جهانگيررفتاري،پ 32،ط همکف33620090
مازندرانداروخانه شبانه روزي دکتر حلاجيانکلاردشت- حسن کيف- خ امام--جنب فروشگاه دبي- پلاک 1/12-52622695
گيلاناسکار1گيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بلوارانصاري،کوچه شهيدعباس حسيني،بلوار شهيد انصاري،پ 266،ط اولغربي33138548
گيلانپژمانگيلان،صومعه سرا،تولم،شهر مرجقل،مخابرات،کوچه (( شهيد رفيعي زاده ))،خيابان معلم،پ 0،ط همکف44363541
گيلانيوسفيگيلان،فومن،مرکزي،شهر فومن،شهدا،کوچه شهيد محمدعلي صفري،خيابان شهدا،پ -36،مجتمع پزشکي درنا،ط همکف34584856
گيلانداريوشآستارا- بازارروز- جنب گالري فرزاد44814147
گيلانداروخانه اسماعيليهشتپر-خ خرمشهر24233133
گيلانملت مارکتسنگر-خ آزادگان-روبروي خيابان ملت-پ95434526631
گيلانداروخانه شبانه روزي کارونگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شهر داري،کوچه بازار بزرگ،خيابان امام خميني(ره)،پ -537،ط همکف33224606
گيلانفروشگاه نورانيرشت-خ رسالت-سرچشمه -فروشگاه نوراني-پ6933837273
مازندرانداروخانه شجاعيرامسر-خ مطهري-بعداز شهرداري-روبه روي آژانس خزر55228921
گيلانليدارشت- بازار علاقه بندان- پلاک 1 -33234269
گيلانداروخانه غازيانغازيان -برزن-ميدان گمرک-خيابان آيت اله طالقاني-پ 0-ط همکف44428550
مازندرانايوروشهمازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،مرکز خريدتنکابن،بلوار امام رضا،خيابان امام خميني،پ 0،پاساژ لطافت،ط همکف54239759
گيلانداروخانه پيک موسويلنگرود- اطاقور- بلوار امام خميني- جنب آژانس ملت42583541
گيلانداروخانه عرب زادهآستارا-نبش حکيم نظامي- روبروي اورژانس- جنب آزمايشگاه دکتر پوريوسفي44833497
گيلانسوپرمارکت رنگين کمانگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،رشتيان،بلوار شهيد رجائي،بن بست هفدهم،پ 171،ط همکف33570861
گيلانخوشکردارگيلان،فومن،مرکزي،شهر فومن،بالا محله،خيابان چهارم دي،کوچه فرعي 7،پ 0،ط همکف34730206
گيلانکاشفلاهيجان-خ کاشف شرقي-نرسيده به خ قيام42228347
گيلانداروخانه دکتر لطيفيلاهيجان-خ کشاورزي-نرسيده به ميدان معلم-روبروي کوچه بهشتي22-ساختمان پزشکان تريتا-پ58242239637
گيلانرايحهلاهيجان- ميدان سردارجنگل- دورميدان به سمت شهرک فرهنگيان42248712
گيلانجزيره نگينگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،گلسار،خيابان گلسار،خيابان 95،پ 5،ط همکف33113815
گيلانداروخانه دکتر زاهديگيلان،لنگرود،کومله،شهر کومله،چهارراه کومله،کوچه شهيدصيقلي،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف42572464
گيلانبارانلاهيجان- خ سردار جنگل- ک زماني - دورميدان جعفري- نبش ک اسماعيل پور42242946
گيلانپاک نژادگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،محرم نژاد،خيابان حکيم نظامي،خيابان امام خميني (ره)،پ 0،ط همکف544818397
گيلاندلفينرشت-منظريه - روبروي هتل کادوس33339113
گيلانحقيقت پناهگيلان،صومعه سرا،مرکزي،کسماء،آبادي کسماء،کوچه (بانک صادرات )،خيابان سردار جنگل،پ 98،ط همکف44353121
گيلانيوسفآستارا- خ امام- خ حافظ- پشت کارخانه- رفيعيان سابق44824506
گيلانشادو2رشت- فلکه گاز- روبروي فروشگاه هادي پور- ک شهيد نظري33637045
مازندرانشفامازندران،کلاردشت،مرکزي،شهر کلاردشت،حسن کيف،کوچه هتل باران سبز،بلوار دلفان آذري،پ 0،ط همکف52623120
مازندرانرسپيناکلاردشت- بازارچه شهرداري- غرفه 40-52621276
گيلانفروشگاه هادي پوررشت-خ معلم-ميدان سرگل-بلوار شمسي پور-پ5833224929
گيلانفرزينانزلي-خ سپه-روبروي مسجد جامع44548902
گيلانسناتور شعبه2رشت-گلسار-بلوار گيلان-فروشگاه سناتور شعبه دوم-پ2833774208
گيلانبي تاگيلان،لاهيجان،مرکزي،شهر لاهيجان،جيرسر،کوچه کنارنگ،خيابان شهدا،پ 257،ط همکف42418568
گيلانداروخانه درمانگاه امام حسين(علنگرود- خ 17شهريور- روبروي بانک کشاورزي- ط دوم42520300
گيلانزيتونصومعه سرا- خ سردارجنگل- جنب راهنمايي و رانندگي01823221383-09113832125
گيلانداروخانه دکتر غفاريگيلان،لنگرود،مرکزي،شهر لنگرود،ميدان انقلاب،کوچه ( صابري )،خيابان امام خميني،پ -2،ط همکف42541777
گيلانداروخانه اسلاميگيلان،طوالش،کرگان رود،ليسار،آبادي بازارخطبه سرا،خيابان امام خميني،کوچه شهيد ثمري،پ 4،ط دوم44280765
گيلانداروخانه روزانه دکتر قنبريرشت-ميدان شهرداري-ابتداي خيابان سعدي-روبروي بانک ملي-پ714533224609
گيلانداروخانه رازيکوچصفهان-خ شهيدعسکري34556838
مازندرانالماسرامسر- کتالم- ميدان وليعصر55240970
گيلانکاشفلاهيجان- ميدان انقلاب- خيابان فياض- جنب نمايندگي سامسونگ42233820
مازندرانسوپرمارکت بزرگ کلاردشتکلاردشت-حسنکيف-خ امام خميني-پلاک13052624901
گيلانستايشفومن- خ انتظام- روبروي مسجد ميرسرا34724565
گيلانآرايشي و بهداشتي بي بي شورشت-يخسازي-پارک دانشجو-جنب آتش نشاني -آرايشي و بهداشتي بي بي شو33543351
مازندرانداروخانه دکتر خلعتبريتنکابن-خ امام-روبروي موسسه سينا54222476
مازندرانداروخانه شبانه روزي کريميمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شهيدبهشتي،خيابان سجاد،خيابان امام خميني،پ 0،ط اول32249662
گيلانفرزادآستارا- بازار روز- خ امام- پشت بانک ملت44813227
مازندرانداروخانه دکتر زمانيتنکابن- ميدان امام- داروخانه دکتر زماني54324162
گيلانجهيزيهرشت- خ معلولين- خ حکيم زاده- نبش ک جانباز- پ10 سي33545984
گيلانتي تي نازصومعه سرا- ابتداي خ سردارجنگل44320625
گيلانداروخانه دکتر مهدي نيالنگرود-خ شريعتي-روبه روي بانک کشاورزي42523266
گيلانچهل گيسگيلان،رودسر،مرکزي،شهر رودسر،شهدا،خيابان شهيد جنيدي،خيابان شهدا،پ 27،ط اول42623871
گيلانبهداشتي رستميرشت- حميديان- بالاتر از فروشگاه آنتيك33501884
گيلانداروخانه شبانه روزي دکتر صادقي حريريگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،حکيم نظامي،خيابان فارابي،خيابان حکيم نظامي،پ 0،ط همکف44828601
گيلانآرايشي و بهداشتي ماتيکانرشت-نرسيده به ميدان لاکاني-جنب تاسيسات خدادي-پ6533243981
گيلانپارميسانزلي-خ سپه-روبه روي مسجد جامع44551503
گيلانداروخانه دكتر سجاد حسينيرشت رشتيان ميدان جهاد33584773
گيلانداروخانه ماهانهشتپر- خليف آباد- روبروي بانك ملي44268290
گيلانآرايشي و بهداشتي بلوطفومن-خ انتظام-بالاتر از دانشگاه آزاد-آرايشي و بهداشتي بلوط-پ4034738562
گيلانتعاوني ورزش و جوانانگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،منظريه،بلوار آزادي،خيابان نامجو،پ 0،ساختمان استاديوم عضدي،ط همکف33310634
مازندرانداروخانه يزدانيمازندران،کلاردشت،مرکزي،شهر کلاردشت،لاهو،خيابان ياس 2،بن بست ((ايوبي))،پ 0،ط همکف55262843
گيلانآماتيسانزلي- بازار کاسپين- خ اول - غرفه 344525950
مازندرانهايپرمارکت شقايقکلاردشت-حسن کيف-خ جهان آرا-بلوار آذري-طبقه اول-هايپرمارکت شقايق-پلاک1252626656
مازندرانداروخاه سينا- روحانيمازندران،رامسر،مرکزي،شهر رامسر،امام خميني،کوچه شهيد مطهري 1،خيابان شهيد مطهري،پ 0،ط همکف55252355
مازندرانداروخانه نيمه وقت عصر دکتر مقيميمازندران،نوشهر،کجور،شهر کجور،بالامحله،بلوار امام رضا،خيابان شهدا،پ 0،ط همکف52344785
گيلانداروخانه کاظميشاندرمن-ابتداي خ يوسفيان44651359
گيلانعطاري اکسير سبزگيلان،رودسر،مرکزي،شهر رودسر،انقلاب،کوچه شهيد محمد سليماني،کوچه علي رحمتي،پ 100،ط همکف42622106
گيلانظريفحسن رود،آبادي منطقه آزادتجاري انزلي،منطقه آزاد انزلي،جاده (زيباکنار)،خيابان منطقه آزاد انزلي،پ 0،ساختمان ونوس،ط همکف44450623
گيلانفروشگاه سيدرشت-بلوار شهيد بهشتي-ک نوبهار-نبش فرعي 8-فروشگاه سيد33558132
گيلانني ني نازسياهکل- خ امام- روبروي بانک کشاورزي42329606
گيلانآنتيکرشت-بلوار لاکان-16 متري سميه-پارک سميه-چهار راه فجر33344889
گيلانگالري نجاتخمام-خ فرهنگ-نبش کوچه اطلس-پلاک27034428505
گيلانداروخانه گهرورکوچصفهان-پاساژ ابراهيم زاده25226585
مازندرانداروخانه صفاسرارامسر-بعداز ميدان امام-ابتداي خ مطهري55252254
مازندران-مازندران،نوشهر،مرکزي،شهر نوشهر،سرچشمه،کوچه شهيد کشوري،بن بست شهيد کشوري 1،پ 11،ط همکفغربي52356400
گلستانعلائيگنبد خيابان امام زاده غربي ابتداي خيابان مختوم جنوبي پاساژ آخوندي33420003
مازندرانفروشگاه جواديانمازندران،آمل،مرکزي،پائين خيابان ليتکوه،روستا سنگ کوبي،خيابان اصلي،خيابان آمل،پ 0،مهدي جوادي،ط همکف44271983
گلستانفروشگاه(کيوان ايري)گلستان،ترکمن،سيجوال،قره سوغربي،آبادي اسکله،بازارچه،کوچه (فرعي 2)،کوچه (فرعي 3)،پ 0،ط همکف25634490230
گلستانگالري کلتهگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،شهيدچمران،خيابان سعدي شمالي،خيابان آيت الله سعيدي[منوچهري]،پ 210،ط اول33227495
گلستانفروشگاه بهداشتي کارسازبندرترکمن-بازارچه اسکله-غرفه 181-روبروي فروشگاه بوبه-پلاک18134488750
گلستان-گنبد خيابان مختوم جنوبي بين مزار و ميهن رو به روي پاساژ آخوندي 333291349
مازندرانفروشگاه طليعه پايدارنوجبابلسر خيابان پاسداران رو به روي آتش نشاني35289951
گلستانقربان پورمينودشت خيابان وليعصر پاساژ پرديس انتهاي پاساژ خرازي35610917
مازندرانآرينقائم شهر خيابان مطهري محله انديشه 4442206107
مازندرانفروشگاه ويارمارکتنوشهر-انتهاي کمربندي-خيررودکنار-روستاي تازه آباد-روبروي آتش نشاني52387443
گلستان-گلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،شهيدباهنر،خيابان مختوم شمالي،خيابان شهيدباهنر،پ 0،ط همکف33223228
گلستانفروشگاه بهداشتي خانوادهگنبد-خ ميهن غربي-بعداز4راه فردوسي-جنب آژانس دريا33223764
مازندرانفروشگاه ايران مارکتمازندران،محمودآباد،مرکزي،شهر محمودآباد،آهومحله،کوچه دريا 3.2،بلوار ناطق نوري،پ 95،ساختمان قرض الحسنه،ط همکف44731900
مازندرانفروشگاه فرخ زادمازندران،نور،مرکزي،شهر رويان،امام خميني،خيابان شهيد طرخان،بن بست شهيد وارسته،پ 0،پاساژ پرديس 2،کيميا فرخ زاد،ط همکف44542006
مازندرانداروخانه شبانه روزي نوشهرمازندران،نوشهر،مرکزي،شهر نوشهر،فردوسي،خيابان ستار خان،خيابان بوعلي سينا،پ 0،ط همکفجنوبي52056197
گلستانداروخانه دکتر غياديگنبد کاووس روستاي آق آباد 200 متر بعد از مرکز بهداشت33273586
مازندراندکتر علائيچمستان ابتداي جاده جوربند نرسيده به بانک رفاه داروخانه شبانه روزي5228777
مازندرانفروشگاه مرکزي(علي يوسفي)نوشهر خيابان شهيد قدرتي تقاطع قدرتي52147079
مازندران-مازندران،نوشهر،مرکزي،کالج،روستا علوي کلا،.،خيابان شهدا،خيابان اصلي،پ 288،ط همکف44650013
گلستانگل پوشگلستان،بندرگز،مرکزي،شهر بندر گز،مسجد مهديه،خيابان انقلاب34،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف34364801
مازندرانداروخانه کلانترياننوشهر خيابان فردوسي جنب بانک توسعه تعاون52352339
گلستانفروشگاه شيخکلاله-خيابان شهيدبهشتي-روبروي ستادنيروي انتظامي-پلاک2942402435
مازندران-بابلسر خيابان امام بازار روز امام85946565
مازندرانمحتشممازندران،نور،مرکزي،شهر نور،معلم،کوچه بازار روز،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف44512451
گلستاننارسيسخان ببين خيابان طالقاني بعد از پل آرايشي بهداشتي نارسيس35863329
مازندرانفروشگاه (عبدالمنان ميرابي)مازندران،بابلسر،مرکزي،شهر بابلسر،طالقاني،خيابان شهيد رجايي،کوچه بازار روز،پ 0،ط همکف52232620
مازندراندلتا مارکتنوشهر-کمربندي-جنب پمپ بنزين بهرروز-پلاک -3752335143
مازندرانهايپرمستهاندابودشت-خيابان دريا-جنب کارخانه اشرافي - پلاک7743116060
گلستانداروخانه دکترسعيديگرگان-بلوارمرجان-نبش خيابان قابوس32151460
مازندرانداروخانه شبانه روزي حسينيمازندران،محمودآباد،سرخرود،شهر سرخرود،سرخ رود،کوچه شهيد بابايي [بهار 11]،بلوار بهار،پ 241،ط همکف44882588
مازندرانداروخانه دكتر اسديمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بازار روز،خيابان 17 شهريور،کوچه شهيد علي اصغردرياني(دريا2)،پ 0،ط همکف44298957
گلستانفروشگاه کردکتوليعلي آباد-مزرعه کتول-خيابان امام خميني-جنب کلاس همايون-روبروي دانش 2-پلاک3034282930
مازندرانفروشگاه (زهرا رجب نيا)مازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،کمربندي غربي،بلوار جانبازان،بن بست توحيد6،پ 110،ط اول33292974
گلستانفروشگاه خسرونياگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،شريعتي،خيابان اروند رود،خيابان شريعتي،پ 117،ط همکفشرقي33558680
گلستانخزاري بر آهوييگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،خيام جنوبي،کوچه 6،کوچه ((قاضي مقدم))،پ 19،ط همکف33297167
مازندرانداروخانه پاستورنوشهر خيابان فردوسي شمالي روبه روي بانک کشاورزي52334243
مازندرانشعبه دوم فروشگاه پاشاييمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،امام رضا،بلوار امام رضا،کوچه امام رضا بيست و يکم،پ 0،پاساژ امام رضا،واحد 17،ط همکف33273841
مازندرانتجهيزات پزشکي نوين طببابلسر-دورميدان گلها - جبن فروشگاه فرداد دوستي- پلاک7935288186
گلستانفروشگاه آهارگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،شهيدباهنر،خيابان مختوم شمالي،خيابان شهيدباهنر،پ 339،ط همکف3933229473
مازندرانفروشگاه شهر کمترين ها85مازندران،جويبار،مرکزي،شهر جويبار،بالامحله،خيابان شهيدان فقيهيان 16،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف42534794
مازندرانآب رنگساري بلوار عسگري محمديان جنب دخانيات بازار متين واحد 9133298121
گلستانساحلگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،گرگانپارس،کوچه مرداد 4{شهريور3}،خيابان عدالت 28،پ 0،ط همکف32251351
گلستانبهداشتي تاراديسگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،کاشاني،خيابان کاشاني26[شهيدان حسيني]،کوچه آبشار 4[شهيدان حسيني 3]،پ 0،ط اول32178228
گلستانداروخانه عطاريگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،ميدان فلسطين،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف32224576
گلستانآقگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،بازارچه مرزي،بلوار شادي،کوچه بازار روس،پ 69،ساختمان بازار روسها،ط همکف33340717
مازندرانشاتوت24فريدونکنار-ميدان درنا-ضلع شمالي-پلاک11835666518
مازندرانونوسساري بازار تركمن ملامجدالدين ياس 4 غرفه 10533385103
مازندراننرگسساري خيابان جمهوري پاساژ دري طبقه دوم22229291
گلستانخرازي مبارککلاله خيابان فراغي-فراغي5 100متر داخل کوچه35447937
مازندرانگريمابهنمير خيابان امام خميني نبش گلستان چهارم35354893
گلستانداروخانه شبانه روزي دکتراکبرپورآزادشهر-خيابان امام خميني- نرسيده به فلکه مرکزي-جنب بانک صادرات-پلاک18935722219
گلستان-گلستان،ترکمن،سيجوال،قره سوغربي،آبادي اسکله،بازارچه،خيابان (بازارچه فاز 1)،خيابان (اصلي اسکله)،پ 0،ط همکف18634480595
گلستانقره باشگلستان،کلاله،مرکزي،شهر کلاله،انقلاب،خيابان امام خميني،بن بست ((قره باش))،پ 581،ط همکف35446774
مازندرانگالري روژيننوشهر-خيابان رازي-جنب املاک پاشا52354038
مازندرانفروشگاه نورالدينمحمودآباد-خ امام-بعدازنسيم41-روبروي بانک ملي-پلاک 8-فروشگاه نورالدين44731397
گلستانفروشگاه کيانيکردکور-خيابان جنگل-نرسيده به ميدان اميرالمومنين-پلاک27734325515
گلستانخرازي عرفانگنبد-خ ميهن غربي-بعدازچهرراه مختوم-سمت راست پاساژ آخوندزاده33240638
گلستانخرازي محمد(فروشگاه توماج)گلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،گلشن،خيابان مختومقلي فراغي،کوچه 1،پ 0،ساختمان صنم مهماندوست،ط اول33227140
مازندران-رويان بازار روسها پرديس 2 غرفه 23 فروشگاه ستاره سبز44540881
مازندران-مازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،دانش،خيابان معلم،بلوار طالقاني،پ 0،ط همکف33206006
گلستانسرمهگلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،آذربايجان شرقي،خيابان طالقاني شرقي،بلوار دانشجو،پ 0،ط همکف33552289
گلستانآرايشي برومندگلستان-بندرترکمن-خ آزادي-نبش آزادي18-پلاک 8334427808
گلستانفروشگاه عرب کوهسارگلستان،گاليکش،مرکزي،شهر گاليکش،غسالخانه،کوچه فارسيان15،خيابان فارسيان،پ 0،ط همکف35844520
مازندراننگين کيشنوشهر خيابان بهرام خيابان فدائين اسلام بعد از مسجد ابولفضلي52333965
مازندرانهايپرمارکت ساداتيساري-روستاي سرخکلا-کوچه فرهنگ-خيابان اصلي-طبق همکف-پلاک6933022926
مازندراننيک خلقمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،طالب آملي،کوچه دريا23(شهيد دکتر پاکنژاد )،بلوار طالب آملي،پ 244،ط همکف44268560
مازندراننونابابل ميدان اوقاف رو به روي شرکت مخابرات3230580
مازندرانسعيدمازندران،نور،مرکزي،شهر نور،آزادي،خيابان استاد شهريار،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف44522364
گلستانداروخانه پاستورکلاله خيابان فراغي روبه روي کوچه 6 فراغي پلاک 85535441422
مازندرانداروخانه شکوهيمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،فرهنگيان،بلوار شيخ فضل الله نوري،ميدان فجر،پ 854،ط همکف44264440
مازندرانداروخانه دکتر کاکوئيزير آب خيابان آزادي رو به روي ايستگاه سواري قائمشهر42452973
مازندرانبهداشتي برکهساري-راهبند-لساني-نرسيده به سه راه جواديه-روبروي آژانس مهديان-پلاک18933417944
مازندرانپيمانآمل-خيابان انقلاب-جنب بيمارستان پيمان42225483
مازندرانداروخانه دکترطاهري-روستا-حسين آبادمازندران،بهشهر،مرکزي،ميان کاله،آبادي حسين آباد،حسين آباد،خيابان گلزار شهدا،خيابان بسيج،پ 1211،ط همکف034627262
مازندرانپاپليآمل خيابان مهديه پاساژ اخوان طبقه هم کف سمت راست فروشگاه44220146
مازندرانداروخانه خزرمحمود آباد جنب سه راه44742484
مازندرانپرستيژساري خيابان امير مازندراني وصال شيرازي بعد از چهار راه جنب مجتمع جهان33377006
گلستانتوتياگرگان خيابان ولي عصر بين عدالت 3و5 پاساژ آريا طبقه زيرين32353558
گلستاندوجيگنبد خيابان مختوم جنوبي پاساژ آخوندي 3 رو به روي فروشگاه روح الفدا33291874
مازندراننازنينبابل- خ آيت الله سعيدي- پاساژ زيستان- واحد22332203523
مازندراناشکاننور ميدان امام خميني جنب داروخانه شريفيان44526492
گلستانداروخانه ايريگنبد خيابان طالقاني شرقي جنب طالقاني 2833355896
خراسان رضوينوين پخشمشهد-قاسم باد-شريعتي 11-جنب مجتمع حجت نوين پخش-پلاک 112/136624955
خراسان رضويشوينده سنخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،طبرسي شمالي،کوچه شهيد محبي 1،خيابان شهيدمحبي،پ 11،ط اول32139566
خراسان رضويشوينده توحيدخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/چهنو،خيابان شهيدآيت اله صدوقي22(ش انتظاري)،کوچه شهيدگوهري4(شهيدمازندراني نژاد)،پ 5،ط اول33644800
خراسان رضويپارسيان شرقمشهد-شهرک رجايي-بازارحافظ-پلاک 19733759575
خراسان رضويحاتميمشهد0بلوارسرافرازان-سرافرازان 9-نبش بهاران 14 پلاک 2238230440
خراسان رضويماي بيبيمصلي بين مصلي 10 و 1233648223
خراسان رضويسامان بازاررضويمشهد-بزرگراه آسيايي-بعداز پل قائم روبروي بيمارستان رضوي پلاک 1536574005
خراسان رضويفروشگاه سادات شعبه 2مشهد-بلوارمعلم-بين معلم 2 و4 جنب بانک گردشگري پلاک 1236047179
خراسان رضويآرايشي توسليخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،گمرک،خيابان استقلال (بازارگمرک)،خيابان ابومسلم (فردوسي 47)،پ 53،ط همکف52286348
خراسان رضويآرايشي پورزمانمشهد-بلوارمصلي -مصلي 25 فاز2 پلاک 23033664716
خراسان رضويبهروز تکمشهد - پاساژ قائم پلاک 4533437377
خراسان رضويآرايشي رمضانيخراسان رضوي،کاشمر،مرکزي،شهر کاشمر،بهبودي،خيابان 13 آبان،خيابان شهيد بهبودي،پ 1،ط همکف55249812
خراسان شماليآرايشي داوريشيروان-ميدان پاسداران -پلاک 1836240642
خراسان رضويآرايشي مظفريمشهد-بلوارمصلي-مصلي 15/1 پلاک 2033665241
خراسان رضويآرايشي روناکمشهد-پيروزي-بلوارپايداري -بين پايداري 5 و738228641
خراسان رضويفروشگاه مطهرمشهد - محمدآباد بين 11 و1333683412
خراسان جنوبيفروشگاه رومينابيرجند-ابتداي خيابان کارگران پلاک 432313163
خراسان رضويفروشگاه بهداشتي ني ني نازبلوار توس نبش امام هادي 6/136653821
خراسان رضويشوينده ريحانهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/خاتم الانبيا،کوچه زمان 6،خيابان توس 70 (امام زمان )،پ 50،ط همکف36580198
خراسان رضويخاتونکاشمر خيابان امام پاساژ هوشمند طبقه -1 پلاک 12255266562
خراسان شماليشوينده بهداشتي ساري گلخراسان شمالي،اسفراين،مرکزي،شهر اسفراين،امام خميني،خيابان شهيد فرومندي،خيابان امام خميني،پ 164،ط همکف37267554
خراسان رضويداروخانه دکتر طبق فروشخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهيدقرباني،خيابان طبرسي شمالي 17،بلوار طبرسي شمالي،پ 0،ط همکف32137978
خراسان رضويتعاوني مصرف فرهنگيانطرقبه تعاوني مصرف فرهنگيان طرقبه34226922
خراسان رضويشوينده محققبلوار قرني 12 وچهارراه ميدان بار شوينده محقق37299471
خراسان رضويشايستهمطهري مطهري 3 پلاك 12437277069
خراسان رضويرازيتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي جنب كوچه نمدمالها فردوسي 5252224975
خراسان رضويشوينده بي تامشهد-بلوارطبرسي شمالي -بين طبرسي شمالي 1و332113927
خراسان شماليداروخانه دکتر طالبيآشخانه بلوار شهيد بهشتي جنب بانک کشاورزي روبروي هلال احمر32924799
خراسان رضويشوينده وبهداشتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،مطهري شمالي،کوچه محمديان (خوشنام 16)،کوچه مطهري شمالي 35(شهيد رزمخواه)،پ 188،ط اول237337985
خراسان رضويشوينده بهداشتي تکمشهد -بلوارقرني -نبش قرني 1737259801
خراسان رضويداروخانه دکترمنبتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/گاز،خيابان رسالت 48 [حبيب بن مظاهر 7]،بلوار رسالت،پ 696،ط همکف32734826
خراسان رضويشوينده بهداشتي شاهسونيمشهد-شهرک شهيدرجايي-حر13-نبش حر13/733760055
خراسان رضويشوينده عليزادهخراسان رضوي،تربت حيدريه،مرکزي،شهر تربت حيدريه،شهيدبهشتي،کوچه گل ها،کوچه شهيدبهشتي 11،پ 5،ط همکف52225647
خراسان رضويشوينده توحيدمشهد-خيابان عليمرداني -بين عليمرداني 5 و7 پلاک 8332769320
خراسان رضويفروشگاه فرهنگخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،ارگ جنوبي،خيابان عدالت شرقي،بن بست عدالت شرقي 11،پ 115،ط همکف42233205
خراسان رضويستايشقاسم آباد روبروي دكتر حسابي 4236220845
خراسان رضويداروخانه دكتر شريعتطرقبه ميدان صاحب الزمان جنب دارالشفاء34223030
خراسان رضويداروخانه دکتر وجوهينيشابور بلوار فضل نبش خيابان ابن سينا42624406
خراسان رضويداروخانه دكتر رفعتيکاشمر خيابان امام امام 6 نبش پاساژ جواديه55245145
خراسان رضوينيم رخکوي کارگران بين بني هاشم 11و13 جنب طلافروشي33424793
خراسان شماليشوينده عليزادهخراسان شمالي،اسفراين،مرکزي،شهر اسفراين،کوشکي،خيابان شهيد مطهري،خيابان انقلاب اسلامي،پ 9،ط همکف37239634
خراسان رضويفروشگاه ماهاننيشابور-اول بلواردانشگاه -شهرک فرهنگيان پلاک 2542629597
خراسان رضويشوينده بهداشتي مهديخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،المهدي،کوچه مهدي 5[شهيد شبانعلي مجيدي]،بلوار مهدي [کوشش38]،پ -14،ط همکف33866403
خراسان رضويخداداديشهرک رجايي حر 19 نبش 19/1233714898
خراسان رضويپنبه ريزسبزوار خيابان ناوي جنب مسجد زينبه44454828
خراسان رضويآرايشي محمديتربت حيدريه-مظفريه-مظفريه 33-سپهبدقرني 22 پلاک 2052248533
خراسان رضويآرايشي بوي بارانخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،اميرآباد،کوچه اميرآباد 16(شهيدعباس غلامي)،خيابان اميرآباد،پ 0،ط همکف33771136
خراسان رضويمهرانبردسكن خيابان قائم جنب داروخانه ژيان55425348
خراسان رضويآرايشي ماهرخقاسم آباد نبش چهارراه مخابرات36618826
خراسان رضويشوينده بهداشتي پرسونخراسان رضوي،تايباد،مرکزي،شهر تايباد،آب بخشها،کوچه خرمشهر 14(احسان)،خيابان خرمشهر،پ 126.002،ط همکف54537833
خراسان رضويآرايشي ژينوسمشهد-قاسم آباد-بلواراماميه -اماميه 7-پلاک 1035213400
خراسان رضويفروشگاه صدفميثم شمالي نبش 3932117543
خراسان رضويرضابلوار معلم سيدرضي 14 پلاک 136060614
خراسان رضويشوينده بهداشتي ارشيامشهد - قاسم آباد بين چهارراه ورزش و شريعتي 39/135210034
خراسان رضويشوينده حبابمشهد-بلوارمصلي -مصلي 10-چهارراه اول سمت چپ پلاک 1232685912
خراسان رضويمتوسل مهديمصلي بين مصلي 13 و 15 پاساژ رضايي مغازه دوم سمت راست33653466
خراسان رضويبهداشتي کيميامشهد-بلوارپيروزي-بين فکوري 11 و13پلاک 9938641439
خراسان رضويبهارينيشابور پاساژ شهرداري طبق همكف پلاك 242229261
خراسان رضويشوينده نيک پاکخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،احمد آباد،بلوار بعثت،بلوار ابوذرغفاري،پ 160،ط چهارم1338453714
خراسان رضويشوينده آروماخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،شهيد مطهري،بلوار ابوطالب،خيابان ابوطالب 21 [حجت 22]،پ -14،ط همکف37270504
خراسان رضويشوينده قلي زادهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کارمندان دوم،بلوار مصلي،خيابان مصلي 22،پ 12،مجتمع آستان قدس،ط همکفغربي33640981
خراسان رضويناصريپنجراه سراي بهشت طبقه پايين پلاک 18733659541
خراسان رضويخجستهنيشابور خيابان ارگ روبروي عدالت 9 پلاک 2442233215
خراسان رضويعافيتسبزوار فلکه پست و تلگراف جنب بانک صادرات پلاك 84542222390
خراسان رضويآرايشي وبهداشتي شريعتيخراسان رضوي،گناباد،مرکزي،شهر گناباد،امام خميني،کوچه سعدي 2،خيابان سعدي،پ 44،ط همکف37220080
خراسان رضويزرگرانگناباد خيابان امام جنب داروخانه دكتر ادبي37222016
خراسان رضويآرايشي عباسيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،اروند،خيابان اروند (حر28)،کوچه اروند15،پ 21،ط همکف33733359
خراسان رضويآرايشي آخرتيمشهد-بازارمولوي طبقه همکف پلاک 733665446
خراسان رضويداروخانه دکترزمان زادهخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،تبادکان،روستا قرقي سفلي (شهيدکاوه )،خيابان حکمت 27،خيابان حکمت،پ 0،ط همکف32654146
خراسان رضويآرايشي بهداشتي پديدهسبزوار-بلوارابومسلم -بين ابومسلم 26 و28 پلاک 11244290249
خراسان رضويشوينده نظيفخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،آزاد شهر،خيابان جلال آل احمد27 (امامت 28)،بلوار مدرس شمالي (معلم 13)،پ 10،ط همکف36089087
خراسان رضويآرايشي وياناخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،تلگرد،خيابان علامه طباطبايي،کوچه علامه طباطبائي 19 (نبوت 34)،پ 300،ط همکف32577514
خراسان جنوبيداروخانه دكتر مقربيفردوس خيابان مطهري داروخانه دكتر مقربي32720790
خراسان رضويداروخانه سعيدگليخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،زيباشهر،خيابان استقلال 3،خيابان امامت 15 (آزادي 16)،پ 0،ط همکف36075010
خراسان رضويشوينده بهداشتي گلستانبلوار معلم بين معلم 21 و 2336057458
خراسان رضويشوينده بهداشتي نمونهنيشابور-خيابان 15 خرداد-روبروي 15خرداد34 پلاک 6044228852
خراسان رضويشوينده آرياخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،کوثر،خيابان پيروزي 33،بلوار پيروزي،پ 0،ط همکف38830180
خراسان رضويداروخانه دكتر بياتعبدالمطلب چهارراه عبدالمطلب نبش ابوطالب 4237519129
خراسان رضويداروخانه دكتر پور داييتربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي 4352233960
خراسان رضويآرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،سبزوار،مرکزي،شهر سبزوار،بازارچه،کوچه بازار قنادها،کوچه بازارچه 1،پ 0،ط همکف44222582
خراسان رضويشيخ آباديبلوار رسالت همت آباد جنب داروخانه دکتر طهماسبي32421436
خراسان رضويباراناخراسان رضوي،تايباد،مرکزي،شهر تايباد،سعدي،کوچه آب بره 2(شهيدرجايي 10)،خيابان شهيدرجايي،پ 297،ط همکف54534280
خراسان رضويآفتابگردانتربت حيدريه انتهاي خيابان قائم ابتداي خيابان امام حسين52241562
خراسان رضويفروشگاه موکابيسبزوار - حد فاصل ميدان فلسطين و رسالت44442630
خراسان رضويآبگينهقاسم آباد خيابان شريعتي بين شريعتي 6 و 836615804
خراسان رضويشوينده خانيمشهد-بلوارقرني-چهارراه ميدان بار-بين قرني 12و14روبروي بانک صادرات37135223
خراسان جنوبيداروخانه دکترگيلانيفردوس-شهرآيسک -بلوارامام رضا-بين خيابان فرهنگ وباغستان پلاک11132873193
خراسان رضويداروخانه دکتر احمدي فرتربت جام - خيابان المهدي - نبش المهدي 852524910
خراسان رضويداروخانه دكتر محمدپناهقاسم آباد بلوار انديشه انديشه 736650894
خراسان رضويرافعي و پسراننيشابور خ ارگ جنوبي عدالت 1142244873
خراسان رضويعلي محمدطلاب خيابان صاحب دلان بين صاحبدلان 1 و 3 جنب داروخانه32563219
خراسان شماليداروخانه دکترافشينخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،17 شهريور شمالي،چهارراه 17 شهريور،خيابان طالقاني شرقي،پ 0،ط همکف32222714
خراسان رضويآرايشي قائميخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،کمال الملک،بلوار شهيد فهميده شمالي،خيابان کمال الملک،پ 0،ط همکفغربي43356406
خراسان رضويداروخانه دكتر ضيغميطلاب چهار راه برق شيخ صدوق يك جنب درمانگاه شفاءالرضا32740004
خراسان شماليآرايشي فنائيخراسان شمالي،اسفراين،مرکزي،شهر اسفراين،امام خميني،کوچه امام خميني 38،خيابان امام خميني،پ 76،پاساژ غلامرضاکلاته عربي،ط همکف7037215248
خراسان رضويشوينده بهروزسبزوار-خيابان ابومسلم -نبش ابومسلم 2844290460
خراسان رضويآرايشي وبهداشتي سلامتگناباد-خيابان شهيد شوريده-بين شوريده 7و9 پلاک 9357259066
خراسان رضويعروسكاشمر خيابان قائم پاساژ همت پلاك 3855240860
خراسان رضوي-مشهد - بلوار امامت بين امامت 23 و2536059874