علت به وجود آمدن شوره سر چیست؟ آیا شوره سر درمان دارد؟